ทัวร์จีน หนานหนิง สละลอยแก้ว น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 5วัน 4คืน บิน(CZ)

9,393
SAVE 700.-
3% OFF
ทัวร์จีน หนานหนิง สละลอยแก้ว น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 5วัน 4คืน บิน(CZ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์จีน ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน ชทน้ำตกเต๋อเทียน ที่มีสมญานามว่า มินิไนแองการ่า เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ถ้ำร้อยนกนำท่านล่องเรือชมความงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำยังมีค้างคาว นกนางแอ่น นกนานาชนิดชม ถ้ำคริสตัล ถ้ำแห่งนี้ได้สมญานามว่า วังศิลปะธรรมชาติ หรือ วังน้ำแข็งแกะสลักชม การแสดงพื้นเมืองปาหม่า เป็นโชว์วัฒนธรรม แสดงเรื่องราวความงดงามการดำเนินชีวิตของคนกวางสี สู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสีที่นี่เป็นสถานที่เดียวที่รวมประวัติความเป็นมาของคนพื้นเมือง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - หนานหนิง - เหมิงสื่อเถียนเหยียน
เวลา รายการท่องเที่ยว
10.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND - U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเอกสารให้กับท่าน
13.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.20 น. เดินทางถึง สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมืองหนานหนิงเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน - อาเซียนเป็นการถาวร เป็นเมืองแห่งความเขียวขจีที่น่าอยู่ ซึ่งได้รับสมญานามว่า "เมืองสีเขียว" หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เหมิงสื่อเถียนเหยียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูสามชั้นอบเผือกหิมะ
ที่พัก MING SHI YI SHU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
เหมิงสื่อเถียนเหยียน - ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน - การแสดงของชนเผ่าน้อย - เมืองเต๋อเทียน - น้ำตกเต๋อเทียน - หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53 - เมืองจิ้งซี - บ่อน้ำพุห่าน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร ถือเป็นจุดชมวิวระดับ AAAA โดยทัศนียภาพสองฝั่งงดงามด้วยภูเขา, ลำน้ำ และบรรยากาศอันสดชื่นรื่นรมย์ ในยามล่องแพท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวชนบทที่ออกมาทำกิจกรรมประจำวัน นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม การแสดงของชนเผ่าน้อย นำท่านเดินทางไปยังชายแดนจีน - เวียดนามที่ เมืองเต๋อเทียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มณฑลกวางสี เพื่อสัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตกเต๋อเทียนอันเลื่อชื่อ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าสู่เขตอุทยาน นั่งรถแบตเตอรี่เที่ยวชม น้ำตกเต๋อเทียน ที่มีสมญานามว่า "มินิไนแองการ่า" เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) ตัวน้ำตกมีความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร โดยที่อยู่ฝั่งจีนมี 3 ชั้น ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนาม ที่มีลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียว (ซึ่งฝั่งเวียดนามเรียกว่า น้ำตกตาปาเกรียน) โดยความใหญ่โตของน้ำตกชวนตื่นตาตื่นใจ แม้จะอยู่ในสถานที่ไกลออกไป ก็ยังสามารถได้ยินเสียงครึกโครมกึกก้องของน้ำไหลอย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเดินขึ้นไปชม หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53 ที่กั้นพรมแดนจีน - เวียดนาม ซึ่งหลักเขตแดนที่ขึ้นชมนั้นเป็นเสาหินที่มีความสูงประมาณเมตรกว่าๆ เป็นหลักเขตแดนที่สร้างโดยฝั่งจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ้งซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำพุห่าน สวนสาธารณะเอ๋อสวน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงามเลิศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 700 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง มีตำนานประเพณีพื้นบ้านโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น หินแกะสลัก วัดมังกร อนุสาวรีย์ห่าน เจ้าหญิงนิทรา ต้นไม้คู่รัก เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดป่าอบมะนาว
ที่พัก JING XI HUA XI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
จิ้งซี - เมืองปาหม่า - ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ - ถ้ำคริสตัล - เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน - การแสดงพื้นเมืองปาหม่า - โชว์เมิ่งปาหม่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก เป็นหมู่บ้านอายุยืนที่สุดในโลก และเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก) เป็นถ้ำที่อยู่ห่างจากเมืองปาหม่าประมาณ 20 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมความงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำยังมีค้างคาว นกนางแอ่น นกนานาชนิด จึงทำให้ถ้ำนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ำร้อยนก ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านความมืดความสว่างผสมผสานกันเหมือนดั่งหยินหยาง ซึ่งเป็นความสมดุลย์สมบูรณ์ของธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่นี่มีอายุยืน และน้ำในถ้ำเมื่อต้องกับแสงจะเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ และเมื่อล่องออกจากปากถ้ำก็เหมือนดั่งท่านกำลังผ่านหน้าต่างสวรรค์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูหอมย่างปาหม่า
บ่าย นำท่านชม ถ้ำคริสตัล ถ้ำแห่งนี้ได้สมญานามว่า “วังศิลปะธรรมชาติ หรือ วังน้ำแข็งแกะสลัก” ทันทีที่เข้าไปในถ้ำ ท่านจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย มีหินงอกหินย้อยมากมาย ภายในถ้ำขาวใสสะอาดเหมือน “คริสตัล” ที่งอกออกมาจากผนังถ้ำทั้งด้านข้าง ด้านบน บ้างเหมือนดอกเห็ด บ้างเหมือนต้นหญ้า บ้างเหมือนดอกไม้ สวยสดงดงามมาก นอกจากนี้แล้วถ้ำนี้ยังได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ถ้ำคริสตัลอายุวัฒนะ” เนื่องจากภายในถ้ำมีออกซิเจนค่อนข้างสูงที่กำลังรอท่านไปพิสูจน์ หากท่านได้เข้าไปสัมผัสอากาศ และความสวยงามภายในถ้ำแล้วท่านจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในสรวงสวรรค์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน ซึ่งมีชนเผ่าร้องเพลงต้อนรับท่าน ท่านจะได้ศึกษาข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น พืช อาหารการกิน การออกกำลังกาย ที่มีอิทธิพลทำให้ชาวปาหม่ามีอายุยืน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเกาะ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...แบบพื้นเมือง
  การแสดงพื้นเมืองปาหม่า เป็นโชว์วัฒนธรรม แสดงเรื่องราวความงดงามการดำเนินชีวิตของคนกวางสี วัฒนธรรมต่างๆ ของชนเผ่า พร้อมดื่มด่ำไปกับบทเพลงรักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ให้ท่านประทับใจ และอิ่มเอมไปกับการแสดง หลังอาหารค่ำนำท่านชม โชว์เมิ่งปาหม่า (Dream Ba Ma) เป็นโชว์ที่ใช้ธรรมชาติเป็นฉากจริงๆ ทั้ง แสง สี เสียง น่าตื่นตาตื่นใจ และใช้นักแสดงที่เป็นมืออาชีพ แสดงร่วมกับชาวบ้านกว่า 300 คน เป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของขาวปาหม่า
ที่พัก BA MA VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
ปาหม่า - เมืองหนานหนิง - พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี - ภูเขาชิงซิ่ว
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหนานหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ซึ่งได้กลายเป็นเมืองค้าขายระหว่างประเทศที่มีการจัดงานแสดงสินค้าจีน - อาเซียนขึ้นเป็นปรจำทุกปี์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่านย่างฮ่องกง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี(Guangxi Museum of Nationalities) *ปิดทุกวันจันทร์* ที่นี่เป็นสถานที่เดียวที่รวมประวัติความเป็นมาของคนพื้นเมือง เรื่องราวทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจ้วงให้ได้ศึกษา โดยเฉพาะกลองอย่างกลองมโหระทึก หรือ ฆ้องบั้ง ที่ผูกพันกับชาวจ้วงมายาวนาน สังเกตได้จากรูปอาคารพิพิธภัณฑ์ก็สร้างออกมาคล้ายกลองมโหระทึกอยู่เช่นกัน จากนั้นนำท่านชม ภูเขาชิงซิ่ว ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของหนานหนิง สร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง พื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ มีแค่ 1 หมื่น 1 พัน 8 ร้อยไร่ เนื่องจากไม่มีใครซ่อมแซมในระยะยาว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ถูกทอดทิ้งถูกลืม หลังจากจีนปลดปล่อย รัฐบาลมณฑลกวางสีได้ให้ความสนใจแก่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จึงได้สร้างใหม่ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 1987 จึงเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ที่น่าชมน่ามองก็คือทัศนียภาพระหว่างทาง เช่น เจดีย์ 9 ชั้น จุดชมวิวเมืองหนานหนิง วัดกวนอู เจดีย์มังกรช้าง สวนต้นปรงขนาดยักษ์ ต้นปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน และ สวนป่าเขตร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแม่กวนอิมพันกรอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
หนานหนิง - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารชุด
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินอู๋ซู
10.35 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) CZ6100 (13.00 น.-16.20 น.) China Southern Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) CZ6099 (10.35 น.-12.00 น.) China Southern Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ