ทัวร์ตุรกี Best Turkey Winter เอฟฟิซุส ปามุกคาเล่ คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน บิน(TK)

6,010
SAVE 1,000.-
2% OFF
ทัวร์ตุรกี Best Turkey Winter เอฟฟิซุส ปามุกคาเล่ คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน บิน(TK)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ตุรกี ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส Ephesus เมืองโรมันที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในตุรกี ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum เกิดจากการต้องหลบซ่อนเผยแผ่ศาสนาคริสต์ โดยชนชาวคริสต์ได้ขุดเจาะปล่องภูเขาไฟ เข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย เป็นโบสถ์ ชมปราสาทปุยฝ้าย เนื่องจากความขาวของภูเขา ที่มองดูแล้ว เหมือนปุยฝ้ายสีขาวขนาดมหึมา เกิดจากแร่หินปูนสีขาวที่เกาะ ชมนครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Kaymakliเมืองใต้ดินที่ขุดขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่หลบภัยของชาวคริสเมื่อมีการรุกรานของศัตรู เป็นเมืองที่ขุดลึกลงไปกว่า 10 ชั้น

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตัลบูล
เวลา รายการท่องเที่ยว
19.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระ และเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง : ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.20 ชั่วโมง)
อิสตัลบูล - อิสเมียร์ - เอฟิซุส - ปามุคคาเล่
เวลา รายการท่องเที่ยว
04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2312 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
09.15 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร์
  ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโรมันที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในตุรกี อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่มีอายุยาวนานกว่า 2500 ปี อดีตเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายของชาวโรมันในสมัยก่อน เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหล่าบรรดาเทพโรมัน เช่น เทพีไนกี้ (Nike) เทพีอาทีมิส (Artimis) ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี บ้านเรือน ห้องสมุด (Library of Celsus) ห้องอาบน้ำ (Roman Bath) และโรงละครขนาดใหญ่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองมรดกโลก ภายใต้ UNESCO อีกชื่อที่คนเรียกคือ ปราสาทปุยฝ้าย เนื่องจากความขาวของภูเขา ที่มองดูแล้ว เหมือนปุยฝ้ายสีขาวขนาดมหึมา เกิดจากแร่หินปูนสีขาวที่เกาะ ทับถมเป็นระยะเวลานาน ผ่านการผุดของน้ำแร่อุณหภูมิ 35 องศาจากใต้ดิน ทำให้ทัศนียะภาพเบื้องบน เป็นชั้นหินสีขาวตัดกับแอ่งน้ำแร่สีฟ้าใสแปลกตา ที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อ Hiera Polis หนึ่งในเมืองที่มาร์ค แอนโทนี่ และคลีโอ พัตตรา เดินทางมาฮันนีมูน และว่ายน้ำเล่นกัน คนในเมืองนี้เชื่อว่ากันว่าน้ำแร่ที่นี่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต จึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาแช่น้ำแร่ ณ เมืองนี้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก RICHMOND THERMAL Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเป็นเมืองที่หนึ่งในเส้นทางการค้าขายที่สำคัญของเส้นทางสายไหม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า Mevlana Museumโรงเรียนสอนการทำสมาธิแบบหนุมวน หรือเดอวิช Dervish
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย เดินทางต่อไปยัง เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ระหว่างทาง เข้าชม Caravansarine สถานที่พักของกองคาราวานค้าขายที่รัฐบาลเซลจุกเติร์กสร้างไว้เพื่อให้กองคาราวานได้พักฟรี ณ สถานที่แห่งนี้จะได้ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเซลจุก มีการแกะสลักหินอ่อน ประตูทางเข้าที่มีความวิจิตร ปราณีต และสวยงามมาก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก Hera Kaya Cave Hotel 5* โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่า
นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ - ช้อปปิ้ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.00 น. ขึ้นบอลลูน สำหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูน ชมแสงแรกบนฟากฟ้า ณ คัปปาโดเกีย (การขึ้นบอลลูนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 230USD ในกรณีที่ชำระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต) สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อ ทัวร์ขึ้นบอลลูนอิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เข้าชมนครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Kaymakli เมืองใต้ดินที่ขุดขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่หลบภัยของชาวคริสเมื่อมีการรุกรานของศัตรู เป็นเมืองที่ขุดลึกลงไปกว่า 10 ชั้น เพื่อรองรับจำนวนของประชากรในชุมชน ภายในเมืองใต้ดินมีสิ่งต่างที่ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างครบครัน บรรยากาศในเมืองใต้ดิน ให้ความรู้สึกเหมือนกับเรากำลังเดินอยู่ในเขาวงกต เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์มากี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์
บ่าย เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum เมืองลับแลของชุมชนชาวคริสเตียนในสมัยโรมันในช่วง ค.ศ. 9 เกิดจากการต้องหลบซ่อนเผยแผ่ศาสนาคริสต์ โดยชนชาวคริสต์ได้ขุดเจาะปล่องภูเขาไฟ เข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย เป็นโบสถ์ มีทั้งห้องเรียนศาสนา ห้องพัก ห้องครัว ภายในโบสถ์มีภาพเขียนเฟสโก้ เกี่ยวกับศานาคริสต์ เช่น โบสถ์แอปปเปิ้ล ( Apple Church ) โบสถ์งู (Snake Church) และสถานที่ฝังศพ ทำให้ที่นี่มีความน่าหลงไหล ลึกลับ และมีเสน่ห์
  ชมเมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของตุรกี คัปปาโดเกียเมืองแห่งเทพนิยายนี้ เกิดขึ่นจากลาวาของภูเขาไฟที่ระเบิดออกมาจากปล่อง และถูก ลม สายฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน ให้กลายเป็นเมืองที่มีทรงแปลกตาน่าพิศวง มีหลากหลายรูปทรงทั้ง ปล่อง กระโจม โดม เป็นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต้องการสัมผัสด้วยตนเองครั้งหนึ่งในชีวิต แวะชมศูนย์สหกรณ์ทอพรม โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
  ชมบ้านถ้ำ Local Cave House สัมผัสวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองคัปปาโดเกียที่อาศัยอยู่ในปล่องภูเขาไปจริงๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก Hera Kaya Cave Hotel 5* โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่า
คัปปาโดเกีย - อิสตัลบูล - หอคอยกาลาต้า - ทักซิม
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางไปยังสนามบินเมืองเนฟเชีย * เที่ยวบินที่ TK 2007 (เวลา 08.55 – 10.25 น.) สำหรับโปรแกรมเดินทางวันที่ 11-18 ส.ค. 2562 * เที่ยวบิน TK 2027 (เวลา 11.20 – 13.05 น.) สำหรับโปรแกรมเดินทางวันที่ 12-19 ก.ย. และ 7-14 ต.ค. และ 16-23 ต.ค. 2562
กลางวัน รับประทานอาหาร บนหอคอย Galala Tower หอคอย Galata หอคอยที่มีความโดดเด่นและถือเป็น แลนด์มาร์คของอีสตัลบูล ด้านบนสุดเราจะได้ชมวิวที่สวยงามที่สุด และขึ้นชื่อในเรื่องความโรแมนติคของสถานที่แห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินเต็มอิ่มกับอาหารและบรรยากาศบนหอคอย
บ่าย เดินเล่นช๊อปปิ้ง อิสระ ย่านทักซิม (Taksim) แหล่งศูนย์กลางที่พบปะกันของวัยรุ่นเมืองอิสตัลบูล เป็นถนนที่เหล่านักช๊อปต้องไม่พลาด เพราะเป็นแหล่งรวมสินค้าแฟร์ชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แบรนด์ใหญ่ ไปจนถึงของน่ารักๆจากร้านค้าของตุรกี นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารชิคๆ ร้านขนมชื่อดัง ร้านเครื่องดนตรี ร้านขายงานศิลปะ ทำให้ถนนเส้นนี้มีชิวิตชีวาเป็นแหล่งรวมตัวของชาวตุรกีที่ออกมาแฮงเอาท์ ร้องเพลง ทำการแสดงเปิดหมวกกันตลอดเส้น อีกจุดเด่นที่ห้ามพลาดของย่านนี้คือ การขึ้นรถรางที่จะวิ่งบริการฟรี ยาวตลอดถนน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก Crowne Plaza Old city Hotel 5* หรือเทียบเท่า
ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีฟ้า - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - เซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ตลาด Grand Bazaar
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ชม สนามแข่งขันกีฬาม้า ( Hippodrome) สนามแข่งขันกีฬาม้าในสมัยโรมัน ปัจจุบันสนามกีฬาแห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนลานสาธารณะขนาดใหญ่ มีเสาสามต้นจากประเทศต่างๆ ตั้งเป็นอนุสร ได้แก่ เสาโอเบลิกส์ จากประเทศอิยิปต์ เสางูจากเมืองเดลฟี่ ประเทศกรีซ และเสาคอนสแตนติน ที่สร้างขึ้นให้มีลักษณะคล้ายกำแพงกรุงคอนสแตนติน
  เข้าชม มัสยิดสีฟ้า ( Blue Mosque) ชื่อเต็มๆที่น้อยคนจะรู้จักคือ มัสยิดสุลต่านอะเหม็ด มีอายุราว 400 ปี ความโดดเด่นของมัสยิดแห่งนี้คือ ภายในตกแต่งด้วยเซรามิคสีฟ้า เทอควอยซ์ ลวดลายของกระเบื้องเซรามิคส่วนใหญ่จะเป็นลายดอกไม้ เช่น ดอกทิวลิป ดอกคาเนชั่น ดอกกุหลาบ ปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ยังใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจอยู่ ดังนั้นเมื่อได้เวลาละหมาดมัสยิดแห่งนี้จะปิดให้เข้าชม และสุภาพสตรีควรแต่งการให้เรียบร้อย และต้องเตรียมผ้าคลุมผม ไว้คลุมศรีษะในขณะเข้าชมมัสยิด
  เข้าชม เซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia) สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่มีอายุราว 1,500 ปี เป็นสถานที่ที่ถูกเปลี่ยนมือในการปกครองมาหลายยุค หลายสมัย นับตั้งแต่ครั้งแรกที่สร้างขึ้นในยุคโรมัน โดยจักพรรดิ์จัสติเนียน หลังจากนั้นก็ถูกเปลี่ยนมาอยู่ภายในการปกครองของออตโตมัน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีภาพโมเสคที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เข้ามาชม ความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ตั้งตะหง่านอยู่ในเมืองอิสตัลบูลกว่า 1,500 ปี
  เข้าชม อ่างเก็บน้ำใต้ดิน (Underground Cistern) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคของโรมัน โดยจักรพรรดิ์จัสติเนียน ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเซนต์โซเฟีย เพื่อใช้เป็นที่สำรองน้ำให้แก่คนที่อยู่ในเมือง โดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีเสาที่ใช้ในการค้ำยันถึง 336 ต้น
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ ( Topkapi Palace) พระราชวังหลังแรกของอาณาจักรออตโตมัน ตั้งอยู่บนภูเขาลูกใหญ่สามารถมองเห็นวิวช่องแคบบอสฟอรัสได้อย่างชัดเจน พระราชวังทอปกาปึ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ ด้านในพระราชวัง มีทั้งส่วนที่เป็นฮาเร็ม ห้องประชุม ห้องครัว ห้องรับรอง และที่อยู่ของสุลต่าน ปัจจุบัน พื้นที่บางส่วนของพระราชวังแห่งนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นห้องนิทรรศการสิ่งของมีค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องจัดแสดงอาวุธ เสื้อเกราะ ของทหารออตโตมัน ห้องจัดแสดงนาฬิกาที่ประเทศต่างๆส่งมาเป็นของขวัญให้แก่สุลต่าน และห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

นั่งรถแทรมไปช๊อปปิ้งใน ตลาด Grand Bazaar เป็นตลาดในร่ม ที่เก่าแก่ มีร้านค้ามากกว่า 4,000 ร้าน เป็นอีกหนึ่งตลาดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเพราะจะได้บรรยากาศ เหมือนเดินอยู่ในตลาดยุคออตโตมัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Seven Hill Restaurant ร้านอาหารชื่อดัง วิวมหาวิหารเซ็นต์ โซเฟีย และบลูโมสก์ ร้านที่ Trip Adviser แนะนำ ร้านที่ Travel Blogger ชอบมาถ่ายรูป
ที่พัก Crowne Plaza Old city Hotel 5* หรือเทียบเท่า
พระราชวังโดลบามาเช่ - ล่องเรื่อช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาด Spice Market
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabache Palace) เป็นพระราชวังสไตล์ยุโรปแห่งแรกของอาณาจักรออตโตมัน สร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบบารอค และรอคโคโค ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัสเป็นพระราชวังที่ใช้เงินจำนวนมหาศาลในการสร้างและตกแต่ง ภายในพระราชวังแห่งนี้ตกแต่งด้วยคริสตัล และโคมไฟที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษ พระราชวังแห่งนี้มีห้องทั้งหมด 285 ห้อง มีห้องสปาหรือ Turkish Bath 6 ห้อง ห้องน้ำ 68 ห้อง และห้องโถง 46 ห้อง และห้องโถงสุดท้ายที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระราชวัง สะกดสายตานักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ด้วยโคมไฟคริสตัลที่มีขนาดใหญ่ถึง 4,500 กิโลกรัม และการวาดลวดลายแบบสามมิติ
  ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เป็นช่องแคบที่แบ่งอิสตัลบูลออกเป็นสองทวีป คือยุโรป และเอเชีย ชมสองฝั่งอีสตัลบูล และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาเช่ พระราชวังสไตล์ยุโรปแห่งแรกของอาณาจักออตโตมัน บ้านไม้สไตลต์ออตโตมันของเหล่าบรรดาเศรษฐีที่ซื้อไว้เพื่อตากอากาศ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย ซื้อของฝากที่ ตลาด Spice Market ของฝากที่น่าซื้อ เช่น ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง แอพพลิคอท ลูกมะเดือ หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ผ้าผันคอฯลฯ ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ราคาสินค้าไม่แพงเพราะเป็นตลาดที่ชาวพื้นเมืองก็มาจับจ่ายสินค้าที่ตลาดนี้เช่นกัน

สมควรแก่เวลาพาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK64
อิสตัลบูล - กรุงเทพ
เวลา รายการท่องเที่ยว
09.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK 69 (23.00 น.-04.00 น.)

TK 2312 (08.00 น.-09.15 น.)
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK64 (20.15 น.-09.50 น.) Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ