ทัวร์เนปาล ชมความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา มรดกโลก 7วัน 6คืน บิน(TG)

8,860
SAVE 1,500.-
4% OFF
ทัวร์เนปาล ชมความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา มรดกโลก 7วัน 6คืน บิน(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์เนปาล นมัสการมหาเจดีย์พุทธนาถ หรือโพธินาถ Bouddhanat นะโมพุทธะ สถานที่ ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ เสวยชาติเป็น พระโพธิสัตว์ ชมย่านพระราชวังภักตปูร์ TAUMADI TOLE , TACHUPAL TOLE , HYATAPOLA TEMPLE ศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล ชท ยอดเขา เอเวอร์เรส MT.EVEREST ซึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ล่องเรือ ทะเลสาปเพวา PHEWA LAKE ชมความงามของผิวน้ำใสราวกระจกสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเร นมัสการสถูปสวะยัมภูวนาถ หรือ MONKEY TEMPLE ชมหอสันตปูร์ เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว9ชั้น ชมบ้านเทพธิดาเตเลจู กุมารี เด็กสาวตัวน้อยผู้ถูกเลือกให้เป็นภาคหนึ่งแห่งเทพธิดาเตเลจู

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เนปาล

สุวรรณภูมิ - กาฐมาณฑุ
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
10.30 น. เดินทางสู่สนามบินบินตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบิน TG 319 (มีอาหารบริการบนเครื่อง )
12.45 น. (ท้องถิ่นเนปาล ) ถึงสนามบินตรีภูวัน (ของเนปาลช้ากว่าของไทย 1.15 ชั่วโมง)
  ผ่านขั้นตอน ตม.และ นำทุกท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
  นำท่านเข้า ที่พัก เชคอิน พักผ่อน ตามอัธยาศัย
  นำท่านนมัสการ มหาเจดีย์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเนปาล ที่มหาเจดีย์พุทธนาถ หรือโพธินาถ (Bouddhanat)บนเจดีย์มีสัญญลักษณ์ดวงตาแห่งปัญญา( WISDOM EYES ) ประดับ ทั้ง4ทิศ เปรียบได้กับดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า เจดีย์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านของชาวธิเบตที่ได้อพยพมา รอบเจดีย์ประดับด้วยเทียนนับพันเล่มที่นำมาบูชา และ วงล้อมนตราสลักคาถา “โอม มณี ปัทเม ฮุง” อยู่รอบวงล้อ ชาวเนปาลีเชื่อว่า หมุนวงล้อมนตรา 1 รอบ ถือเป็นการสวดมนต์ 108 จบ
19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ.โรงแรม
ที่พัก YELLOW PAGODA หรือ เทียบเท่า
กาฐมาณฑุ - นะโมพุทธะ - นาการ์ก็อต
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทาง สู่ นะโมพุทธะ สถานที่ ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ เสวยชาติเป็น พระโพธิสัตว์ เจ้าชายแห่งเมืองนี้ ได้มาเที่ยวชมป่า และพบกับเสือแม่ลูกอ่อน กับลูกเสือ 5 ตัว ซึ่งหิวโหยและ อ่อนแรง ท่านจึงตัดเนื้อ ของท่าน ให้เป็นทานแก่ แม่เสือ ซึ่งตามตำนาน ของชาวพุทธเนปาล ว่ากันว่า ในภพชาติ ที่ พระองค์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แม่เสือ นั้นคือ พระนางสิริมหามายา และลูกเสือทั้ง5คือ พระปัญจวัคคี ที่นี่ ท่านจะได้เห็นความ ศรัทธาเคารพบูชา อย่างมั่นคงของชาวพุทธ ที่นี่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ BHAKTAPUR CITY เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น LIVING HERRITAGE อันดับต้นๆของโลก ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุ ทางตะวันออก14กม.ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงและมีความรุ่งเรืองมาก เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้และหมวกแก็ป นำทุกท่าน ชม BHAKTAPUR DURBAR SQUARE
  ชมย่านพระราชวังภักตปูร์ TAUMADI TOLE , TACHUPAL TOLE , HYATAPOLA TEMPLE ศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีหลังคาซ้อนกันถึง 5 ชั้น อายุกว่า 300 ปี ชมพระราชวัง 55 พระแกล ด้านหน้ามีประตูทองคำ ซึ่งเป็นประตูที่มีการแกะสลักอย่างงดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลก,ชมวัดไภราพนาถ เป็นเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม ปางหนึ่งของพระศิวะ
  เมืองนี้ เคยได้รับการจำลองเป็นฉากภาพยนตร์ เรื่อง LITTLE BUDDHA
  นำทุกท่าน เดินทางสู่ เทือกเขานากาก็อต NAGARKOT ยอดเขาบนขอบกระทะของหุบเขากาฐมาณฑุที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,164 เมตร ดื่มด่ำความงามในยามค่ำคืน ดั่งท่านจะเอื้อมหยิบดาวได้ ชมความงาม 360 องศา บนยอดเขา
ที่พัก BHANGERI DURBAR RESORT หรือ เทียบเท่า
นาการ์ก็อท - โปครา
เวลา รายการท่องเที่ยว
  ปลุกตื่นแต่เช้าตรู่ ชมความงามของพระอาทิตย์อุทัย ถ้าอากาศปลอดโปร่ง ท่านจะได้เห็น ยอดเขา เอเวอร์เรส ( MT.EVEREST )ซึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (8,848 เมตร ) ท่านจะชมความงาม ยามแสงสีทองของดวงอาทิตย์สาดส่องต้องน้ำแข็งบนยอดเขา เปลี่ยนเป็นภูเขาทองดุจดั่งทองคำบริสุทธิ์ และ ที่นี่ ยังสามารถ มองเห็นภูเขาหิมาลัย โดยรอบ ด้วยยอดเขา 5 ลูก จากจำนวน 10 ลูก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก
  เดินทางสู่เมืองโปครา เมืองใหญ่อันดับสอง ของเนปาล และสวยงามที่สุดใช้ประมาณ 5-6 ชม. โดยท่านจะได้ชมความงามชองทัศนียภาพ ได้อย่าง อิ่มตาอิ่มใจ สามารถแวะ เก็บรูปภาพได้ ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ถึงเมืองโปครา
  ชมน้ำตกเดวี่ น้ำตกที่ตั้งชื่อตาม ชายที่เสียชีวิตพร้อมกับคู่รัก ณ.บริเวณนี้ น้ำตกนี้ นักท่องเที่ยวเชื่อว่า หากได้มาเยือนแล้วจะได้กลับมาเนปาลอีก
  เยี่ยมชมชาวธิเบต อพยพ ที่ TIBETAN REFUGEE CAMP เลือกชมและซื้อพรมทอมือสวยงาม เป็นของฝากตามอัธยาศัย
เย็น บริการอาหารเย็น ณ.โรงแรมที่พัก
ที่พัก HOTEL MOUNT VIEW หรือ เทียบเท่า
โปครา - สารังก็อต
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.00 น. นำท่านสู่ สารังก็อต SARANGKOT จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเนปาล ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขามัจฉาปูชเรและเทือกเขาอันนาปูระที่สวยงามมากๆ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรมที่พัก
  นำทุกท่านล่องเรือ “ทะเลสาปเพวา”( PHEWA LAKE )ชมความงามของผิวน้ำใสราวกระจกสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่างคล้ายหางปลา
  ตรงกลางทะเลสาปเป็นที่ตั้งของวัดบาลาฮี (BARAHI TEMPLE) ซึ่งมีสถูปสีขาวลอยเด่นตัดกับพื้นน้ำสีเขียวมรกต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม World peace stupa เจดีย์สันติภาพโลก สร้างโดยพุทธศาสนิกชน ชาวญี่ปุ่น
  อิสระช้อปปิ้ง
เย็น บริการอาหารเย็น ณ.โรงแรมที่พัก
ที่พัก HOTEL MOUNT VIEW หรือ เทียบเท่า
โปครา - กาฐมาณฑุ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางกลับเมืองกาฐมาณฑุ ระยะทาง 200 กม. ใช้ประมาณ 6-7 ชม.
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม World peace stupa เจดีย์สันติภาพโลก สร้างโดยพุทธศาสนิกชน ชาวญี่ปุ่น
  นมัสการสถูปสวะยัมภูวนาถ หรือ MONKEY TEMPLE (มรดกโลก) วัดโบราณที่มีอายุ มากกว่า2,000 ปี มีมหาสถูปองค์ใหญ่เป็นประธาน วัดนี้มีตำนานกล่าวไว้ว่าที่นี่เป็นจุดกำเนิดของหุบเขากาฐมาณฑุ และเป็นสถานที่มีการผสมผสานกันระหว่างสองศาสนาอย่างลงตัว
เย็น บริการอาหารเย็น ณ.โรงแรมที่พัก
ที่พัก YELLOW PAGODA หรือ เทียบเท่า
กาฐมาณฑุ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรมที่พัก
  นำท่านสู่เมือง กีรตปูร์ เพื่อเยี่ยมชม วัดศิริกีรติวิหาร วัดไทยในเนปาล
  นำท่านชมเมืองปาตัน( PATAN ) หรือ เมืองละลิตปูร์ (เมืองแห่งความงาม) เมืองนี้มีชื่อเสียงด้านทองเหลือง นำชมวัดสำคัญ
  วัด คราบาฮ์ ( KWA BAHAL)หรือ วิหารทองคำ เป็นวัดทางพุทธศาสนา หลังคาประดับด้วยแผ่นทองคำจากหลังคาจรดพื้น เชื่อกันว่า แผ่นทองนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก
  วัดกุมบาซอร์ ( KUMBESHWAR )เป็นวัดศาสนาฮินดู ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองปาตัน สวยงามด้วยรูปปูนปั้นเทพเจ้าต่างๆ ชมเทวาลัยพระกฤษณะ ซึ่งชาวเนปาลเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก
  ชมพระราชวังเมืองปาตัน สร้างขึ้นในศตวรรษ18 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์มี 3 ชั้น ประกอบไปด้วย ลานหลัก สามแห่ง
  เจดีย์มหาพุทธา เจดีย์นี้สร้างเลียนแบบองค์เจดีย์พุทธคยา ป.อินเดีย รอบองค์เจดีย์ประดับด้วยรูปสลักพระพุทธเจ้าปางสมาธิจำนวนกว่า 9,000 องค์ ซึ่งวัดนี้ ได้รับการดูแลโดย ตระกูลศากยะ เท่านั้น ที่สืบสานถ่ายทอดกันมา รุ่นต่อรุ่น อย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน
  นำท่านชม วัด RUDRAVANA MAHAVIHAR วัดประจำตระกูลศากยะ ที่สืบทอดการดูแล ทำนุบำรุง รักษาโดย บุตรหลาน ตระกูลศากยะ เท่านั้น และเป็นสถานที่ บวชพระให้ ลูกหลาน ศากยะวงศ์
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
  นำท่านชมกาฐมาณฑุ เดอร์บาร์สแควร์
  ชมหอสันตปูร์ เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว9ชั้น ( ปัจจุบัน เหลือเพียง 5ชั้น หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว )ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ชม หนุมานโธกา รูปปั้นหนุมานตั้งอยู่บริเวณหน้าวังทำหน้าที่รักษาประตูทางเข้าชมวัดตะเลชุ วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์
  ชมบ้านเทพธิดาเตเลจู ( กุมารี )เด็กสาวตัวน้อยผู้ถูกเลือกให้เป็นภาคหนึ่งแห่งเทพธิดาเตเลจู เป็นเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดบนโลกมนุษย์
  อิสระช้อปปิ้ง ย่านทาเมล
12.00 น. บริการอาหารเย็น ณ.ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงท้องถิ่น
ที่พัก YELLOW PAGODA หรือ เทียบเท่า
กาฐมาณฑุ - สุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ.โรงแรม ที่พัก
  พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ตรีภูวัน
  เชคอิน ผ่านขั้นตอน ตม.
13.55 น. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน TG 320 มีอาหารบริการบนเครื่อง
18.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG 319 (10.30 น.-12.45 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG 320 (13.55น.-18.45น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ