ทัวร์อเมริกาใต้ บราซิล เปรู ชิลี Rio Carnival 12วัน 8คืน บิน(EK)

158,420
SAVE 3,000.-
1% OFF
ทัวร์อเมริกาใต้ บราซิล เปรู ชิลี Rio Carnival 12วัน 8คืน บิน(EK)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์อเมริกาใต้ ทัวร์บราซิล เข้าสู่ Sambodromo ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานคาร์นิวัล ซึ่งเป็นเทศกาลรื่นเริงประจำปีของชาวแซมบ้า ที่โลกต้องตะลึงไปกับขบวนพาเหรดอันอลังการที่สุดที่โลกเคยมีมา พาท่านชมขบวนพาเหรดอันงดงามตระการตา และร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้แข่งขันขบวนพาเหรด 6 ทีมสุดท้าย นำท่านขึ้นสู่ยอดเขากอร์โกวาโด จุดหมายปลายทางฝันของนักท่องเที่ยวที่ยืนคู่กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นก็คือ รูปปั้นพระเยซูคริสต์ แห่งเมืองริโอ เดจาเนโร Rio de Janeiro ผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกอิกวาซู ฝั่งบราซิลมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำอิกวาซูที่ไหลมาจากที่ราบสูงปารานา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์บราซิล

สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
23.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
  หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - ริโอ เดจาเนโร (บราซิล)
เวลา รายการท่องเที่ยว
02.00 น. สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK371
06.00 น. ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.05 น. ออกเดินทางสู่นครริโอ ประเทศบราซิล โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK247
15.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแอนโตนิโอ คาร์ลอส โจบิม นครริโอ เดจาเนโร ประเทศบราซิล เมืองริโอ เดจาเนโร หรือ “แม่น้ำแห่งเดือนมกราคม” ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ด้วยชายหาดชื่อดัง โคปาคาบานา และ อีปาเนมา ที่คนทั่วโลกกล่าวขวัญถึง รวมถึงเทศกาลคาร์นิวัล เทศกาลรื่นเริงประจำปีของชาวแซมบ้า ที่โลกต้องตะลึงไปกับขบวนพาเหรดอันอลังการที่สุดที่โลกเคยมีมา
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA HOTEL 5* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เที่ยวนครริโอ เดอจาเนโร - รูปปั้นพระเยซูคริสต์ - ซูการ์โลฟ - สนามฟุตบอลมาราคานา - ชมขบวนพาเหรดในเทศกาลคาร์นิวัล (2020 RIO CARNIVAL CHAMPION’S PARADE)
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. นำคณะขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซูการ์โลฟ (Pao De Acucar) หรือภูเขาก้อนน้ำตาลที่ตั้งอยู่เคียงข้างกับยอดเขากอร์โกวาโด แต่มีความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของรูปปั้นพระเยซูคริสต์ เพื่อไปชมทัศนียภาพแบบ 360 องศาของเมืองริโอ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขากอร์โกวาโด จุดหมายปลายทางฝันของนักท่องเที่ยวที่ยืนคู่กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นก็คือ “รูปปั้นพระเยซูคริสต์” แห่งเมืองริโอ เดจาเนโร (Rio de Janeiro) สัญลักษณ์อันโด่งดังของบราซิล ถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะสู่ เอสตาดิโอ โด มาราคานา สนามฟุตบอลขนาดยักษ์จุคนได้ 103,022 คน เพื่อให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึกจากทีมบราซิล เมืองริโอ มีสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศทั้งในแถบลาตินอเมริกา อเมริกา และยุโรป ซึ่งมีการจัดแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ และมีจุดเด่นอยู่ที่ บัววิกตอเรียขนาดใหญ่ และทิวแถวของต้นปาล์มที่ถูกปลูกไว้เป็นแนวสวยงาม ท่ามกลางความเขียวขจี
17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
19.00 น. นำคณะเดินทางเข้าสู่ Sambodromo ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานคาร์นิวัล ซึ่งเป็นเทศกาลรื่นเริงประจำปีของชาวแซมบ้า ที่โลกต้องตะลึงไปกับขบวนพาเหรดอันอลังการที่สุดที่โลกเคยมีมา พาท่านชมขบวนพาเหรดอันงดงามตระการตา และร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้แข่งขันขบวนพาเหรด 6 ทีมสุดท้าย 2020 RIO CARNIVAL CHAMPION’S PARADE (แจ้งผลการตัดสินผู้ชนะเวลาประมาณ 02.25-03.50 น.) ***รวมตั๋วเข้าชมงาน / Grandstands Ticket แล้ว***
ที่พัก HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA HOTEL 5* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ผ่านชมชุมชนฟาเวโล - บินสู่เมืองอิกวาซู
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
11.00 น. อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร
  ผ่านชมย่านชุมชนแออัดที่ฟาเวลา (Favela) เป็นภาพของบ้านเรือนปลูกไล่กันไปบนภูเขาหลายร้อยหลายพันหลัง ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบ นักเตะชื่อดังหลายคนก็เติบโตมาจากที่นี่ทั้ง โรนัลโด, โรนัลดินโญ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่สนามบิน
15.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิกวาซู โดยสายการบิน GOL LINHAS AEREAS เที่ยวบินที่ G3 2074
18.05 น. ถึงสนามบิน Cataratas International airport รถรอรับคณะแล้วเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกอิกวาซู 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่ ครอบคลุมพรมแดนระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและบราซิล
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ที่พัก BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT 5* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ชมน้ำตกอิกัวสุ (ฝั่งอาร์เจนตินา) - ล่องเรือชมน้ำตก - ท่องป่าร้อนชื้น
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำชมความงามของน้ำตกอิกวาซู (ฝั่งอาร์เจนตินา) ฝั่งด้านนี้หนาแน่นไปด้วยป่าร้อนชื้น และกิจกรรมในการเที่ยวชมน้ำตกอย่างมากมาย น้ำตกอิกวาซู ประกอบไปด้วยน้ำตก 275 แห่ง สูงระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละน้ำตกมีชื่อเรียกโดยเฉพาะ ขนาดของน้ำตกกว้างประมาณ 4 ก.ม. นับเป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดในโลก ใหญ่กว่าน้ำตกไนแองการ่า 30 เท่า น้ำตกส่วนใหญ่อยู่ในอาร์เจนตินาราว 90% พื้นที่ป่าริมน้ำตกเป็นเขตคุ้ม ครองรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตร้อนที่มีอยู่อย่างชุกชุม เช่น นกไทนามัส แมวป่าโอเซล เสือจากัวร์ สมเสร็จ เพ็คคารี และสัตว์นานาชนิดอีกมากมาย เส้นทางเดินชมน้ำตกจุดสูงสุดคือ Devil’s Throat จุดที่ท่านจะยืนเหนือน้ำตก สัมผัสละอองน้ำจากด้านบน และตื่นตาตื่นใจกับต้นกำเนิดของสายน้ำตก จากนั้นเปลี่ยนวิวทิวทัศน์บนเส้นทางเดิน Upper Trail และ Lower Trail ที่ให้ความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ท่านรอคอย “ล่องเรือชมน้ำตก” เรือขนาดความจุ 30 ที่นั่ง แล่นไปตามสายน้ำจนเข้าสู่เขตม่านน้ำตก ที่ฝ่าด่านของสายน้ำอันเชี่ยวกราก และสายน้ำตกที่ส่งเสียงกึกก้องมหึมา ที่ท่านไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ดีๆ ของความงามแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรมเพื่อรับสัมภาระ และรอรถโค้ชออกเดินทางสู่สนามบิน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ที่พัก BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT 5* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ชมน้ำตกอิกัวสุ (ฝั่งบราซิล) - บินสู่ลิมา
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกอิกวาซู (ฝั่งบราซิล) มีต้นกำเนิดจากแม่น้ำอิกวาซูที่ไหลมาจากที่ราบสูงปารานา และตกจากขอบที่ราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่พื้นที่ราบเกินเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มหึมา ถึงแม้น้ำตกโดยส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งอาร์เจนตินา แต่ท่านสามารถสัมผัสสายน้ำตกอย่างใกล้ชิดด้วยทางเดินสะพานไม้ ที่ออกแบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ชุ่มฉ่ำไปกับสายน้ำตกอย่างใกล้ชิดที่สุด ละอองของสายน้ำในช่วงหน้าร้อนจะมีปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำให้ท่านได้ชม (ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะขึ้น Helicopter ชมวิวทิวทัศน์และความยิ่งใหญ่บนมุมสูง ค่าเฮลิคอปเตอร์ 130 US$ / ท่าน กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอุทยาน
19.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองลิมา ประเทศเปรู โดยสายการบิน LATAM AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ LA2442
22.10 น. ถึงสนามบิน Jorge Chávez International Airport ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES HOTEL, LIMA 5* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ลิมา - คุสโก - หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ SACRED VALLEY
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบิน
11.23 น. ถึงสนามบินเมืองคุสโก (Cuzco) อดีตเมืองหลวงศูนย์กลางอาณาจักรอินคา บนเทือกเขาแอนดีส ที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,400 เมตร คุสโกเป็นเมืองที่สวยและมีเสน่ห์ในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินคาที่เรียกกันว่า “อินคาเทรล” นำคณะเที่ยวชมเมืองคุสโก ชมสถาปัตยกรรมยุคก่อนอินคา, อินคา, สเปน และรวมไปถึงอารยธรรมสมัยใหม่ ปลาซ่าเดออาร์มัส (Plaza de Armas) จัตุรัสกลางเมือง แหล่งพบปะของชาวอินคา ตรงกลางเป็นสวนสาธารณะ มีน้ำพุ รูปปั้น ล้อมรอบด้วยอาคารเก่า ๆ เรียงรายด้วยร้านค้าและร้านอาหารที่ทันสมัย บรรยากาศย้อนยุคแบบชิลล์เอ๊าท์ ชมโบสถ์แห่งเมือง Cathedral of Cusco ก่อสร้างขึ้นในยุคอาณานิคม สถาปัตยกรรมแบบโกธิค โบสถ์แห่งนี้ก็สร้างขึ้นบนฐานของราชวังเดิมของชาวอินคาและยุคก่อนอินคา
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย แล้วนำคณะเดินทางเพื่อชมโบราณสถานแซคไซวามา (Sacsayhuaman) อดีตป้อมปราการขนาดใหญ่ สร้างจากหินแกรนิตเรียงเข้ามุมกันหินแต่ละก้อนหนัก 90-120 ตัน ไม่มีทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง (ก่อนยุคอินคา) และสร้างไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร หลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่า ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบันมีงานเทศกาลเฉลิมฉลองทุก ๆ ปีในวันที่ 24 มิถุนายน โดยมีผู้คนแต่งกายชุดพื้นเมืองออกมาเต้นรำกันอย่างงดงาม แล้วเดินทางต่อสู่ “หุบเขาศักดิ์สิทธิ์” (Sacred Valley) หรือหุบเขาอูรูรัมบา (Urubamba) ตั้งอยู่ในหุบเขาของเทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู ใกล้ ๆ กับเมืองคุสโก้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอินคาในอดีต มีพื้นที่ครอบคลุมราว 60 กิโลเมตร ขนานไปกับแม่น้ำอูรูบัมบา (Urubamba River) หรือที่รู้จักกันในชื่อ แม่น้ำวิลคาโนต้า (Vilcanota) หรือ วิลคามายู (Wilcamayu) ซึ่งมีความหมายว่า “แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์”
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CASA ANDINA PREMIUM VALLE SAGRADO HOTEL & VILLAS 5* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นมาชู ปิกชู - คุสโก - วิหารสุริยะเทพ - ป้อมปราการอินคา
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำคณะเดินทางสู่เมือง โอลันตาทัมโบ (Ollantaytambo) เพื่อขึ้นรถไฟสู่นครโบราณของอาณาจักรอินคา มาชู ปิกชู (Machu Picchu) ที่ได้รับการโหวตให้เป็น New 7 Wonders of the world และได้จัดอันดับแลนด์มาร์กที่สำคัญที่สุดในโลก ทั้งความยิ่งใหญ่ และความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณของชาวอินคา มาชูปิกชู เมืองสาบสูญแห่งอินคา นครกลางฟ้าแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแอนเดส ประเทศเปรู เนื้อที่ประมาณ 13 ตร.กม.ของหุบเขาอุรุบัมบ้า ที่ความสูง 2,430 เมตรระดับน้ำทะเล เป็นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต ถูกทิ้งร้างเอาไว้และถูกปกคลุมอยู่ด้วยป่าดงดิบนานนับศตวรรษ นักผจญภัยชาวอเมริกัน ฮีราม บิงแฮม ได้ถูกพาไปหามันในปีค.ศ.1911 โดยเด็กหนุ่มท้องถิ่นวัยเพียง 10 ขวบ ปัจจุบันเชื่อกันว่า ที่นี่เป็นที่พักผ่อนของชนชั้นสูงชาวอินคา คาดว่าสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1450 โดยจักรพรรดิปาชากูตีของชาวอินคา มาชูปิกชู ถูกปล่อยทิ้งไว้นับร้อยปี เพราะชาวสเปนได้เข้ามาล่าอาณานิคม และฆ่าชาวเปรูและชาวอินคา เมืองอินคาเลยถูกปล่อยร้างไว้ จนกระทั่งฮีรามมาค้นพบ แล้วแพร่กระจายข่าวไปทั่วโลก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชมนครที่สาบสูญ "The Lost City of the Incas" โบราณสถานถูกสร้างเป็นลักษณะขั้นบันไดไล่ลงมาตามความชันของหุบเขา แต่ละชั้นสูง 3-4 เมตร มีจำนวนทั้งหมด 40 ชั้นซึ่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยบันไดกว่า 3,000 ขั้น และมีสิ่งก่อสร้างซึ่งสร้างด้วยหินกว่า 200 หลัง สมมติฐานจากนักสำรวจและผู้ค้นพบ เปิดเผยว่ามาชูปิกชู เคยถูกปกครองโดยนักบวชของลัทธิบูชาสุริยะ และมีการทำพิธีถวายหญิงสาวเป็นเครื่องสังเวยแก่พระเจ้าของพวกเขา ที่นี่ยังเป็นป้อมปราการสุดท้ายของชาวอินคาที่ต่อสู้กับชาวสเปนอีกด้วย อีกสมมติฐานหนึ่งว่า มาชูปิกชู น่าจะเป็นที่พักตากอากาศสำหรับเชื้อพระวงศ์ในฤดูร้อน ประกอบด้วยวัง มีวิหารและคฤหาสน์ ล้อมอยู่รอบ ๆ รวมไปถึงที่พักของผู้ทำงานในสถานที่นั้น ๆ ด้วย คาดว่าน่าจะมีผู้อาศัยอยู่ไม่เกิน 750 คน จนกระทั่งถูกชาวสเปนมายึดดินแดนในอีก 80 ปีต่อมา
  จนได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางกลับสู่เมืองโอลันตาทัมโบ โดยทางรถไฟ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อีกฟากฝั่งของรถไฟตลอดเส้นทางการไต่ลงจากเทือกเขาแอนดิส รถโค้ชรอรับคณะแล้วเดินทางกลับเมืองคุสโก้
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CASA ANDINA PREMIUM CUSCO HOTEL 5* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คุสโก - ลิม่า - เที่ยวชมเมืองหลวงของเปรู
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.18 น. หลังอาหาร นำคณะออกเดินทางสู่สนามบิน
  ออกเดินทางสู่เมืองลิม่า ประเทศเปรู โดยสายการบินภายในประเทศ
11.15 น. ถึงสนามบินเมืองลิม่า รถปรับอากาศรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่ภัตตาคาร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวกรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเปรู ศูนย์กลางการขนส่ง การเงิน อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย ลิมาตั้งขึ้นโดยฟรันซิสโก ปีซาร์โร ผู้พิชิตชาวสเปน ในปีค.ศ. 1535 โดยให้ชื่อว่า นครแห่งกษัตริย์ (City of Kings) ลิมา เป็นเมืองหลวงมรดกโลกแห่งเปรู และนครหลวงที่สำคัญที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ประเทศเปรูมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของอเมริกาใต้ และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำอเมซอน เป็นประเทศที่มีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์ ชนพื้นเมืองเชื้อสายสเปนผสมกับอินเดียนแดง, อัฟริกา, จีน, และญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งรกราก นำวัฒนธรรมมาเผยแพร่อย่างลึกซึ้ง นำท่านเข้าสู่ศูนย์กลางประวัติศาสตร์เมืองลิมา" (Historic Centre of Lima) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลิมา ประกอบไปด้วยเหล่าอาคาร รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญหลายแห่ง ซึ่งต่อมาได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปี 1988 ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสเก่าแก่จุดกำเนิดของเมือง รอบจัตุรัสนั้นเรียงรายไปด้วยเหล่าอาคารที่มีสำคัญ อาทิทำเนียบประธานาธิบดี, วังอาร์คบิชอป (Archbishop Palace), วิหารแห่งลิมา (Lima Cathedral) วิหารคาทอลิกที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งสเปนเข้ามายึดครอง, ศาลาเทศบาลเมือง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม นำท่านเข้าสู่ย่าน San Isidro เพื่อไปชมโบราณสถานอันลือชื่อ อัวกา อัวยามาร์กา (Huaca Huallamarca) ปิรามิดสมัยพรีอินคา เชื่อกันว่าชาวเปรูในอตีตได้สร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าโดยสร้างจากอิฐผสมกับดิน ซึ่งปัจจุบันทางรัฐบาลเปรูได้ทำการบูรณะซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเดิม นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรมย่าน มิราฟอเรส (Miraflores) เมืองตากอากาศที่สุดแสนโรแมนติค ริมมหาสมุทรแปซิฟิก ร่มรื่นด้วยสวนสาธารณะและชายหาดที่งดงาม้
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES HOTEL, LIMA 5* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ลิม่า - บินสู่กรุงซานเตียโก (สาธารณรัฐชิลี) - เที่ยวชมเมือง - สนามบินซานเตียโก - ดูไบ - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  ออกเดินทางสู่กรุงซานเตียโก โดยสายการบินภายในประเทศ ***ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างบิน***
14.45 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงซานเตียโก (Santiago De Chile) เมืองหลวงของประเทศชิลี นำคณะเที่ยวชมกรุงซานติอาโก (Santiago De Chile) เป็นเมืองหลวงของประเทศชิลี (Chile) ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก และถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาแอนดีส เป็นเจ้าของสถิติประเทศที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาวกว่า 4,300 กิโลเมตร แต่กว้างแค่เพียง 180 กิโลเมตร มีความหลากหลายของภูมิประเทศ ตั้งแต่ทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลก ธารน้ำแข็ง และฟยอร์ด นอกจากนี้ยังมีภูเขาไฟรายล้อมอีกหลายแห่ง เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟ หรือ "ring of fire" ซึ่งเป็นเขตรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ที่จะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหว แล้วนำชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี (Palacio de la Moneda) สร้างแบบนีโอคลาสสิค ในปีค.ศ. 1799) โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน, ศาลฎีกา (Palacio de los Tribunales de Justicia) เป็นศิลปะแบบกรีก-โรมัน, จตุรัสอาร์มัส (Plaza de Armas) รายล้อมรอบไปด้วย ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิหาร (Metropolitan Church) ตลาดกลาง (Mercado Central) ตลาดอาหารทะเลสด บรรยากาศแบบท้องถิ่น เนินเขาซานตาลูเซีย (Cerro Santa Lucia) มีปราสาทฮิดาลโก (Castillo Hidalgo) เป็นป้อมปราการในอดีต
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหาร นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
สนามบินซานเตียโก - สนามบินดูไบ
เวลา รายการท่องเที่ยว
02.15 น. สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK246 *เครื่องแวะพักที่สนามบินนานาชาติเซาเปาโล กัวรูลโฮส 1 ชั่วโมง 50 นาที (0655-0845)*
สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.10 น. ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.50 น. สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK370
17.55 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EK371 (02.00 น.-06.00 น.)

EK247 (08.05 น.-15.25 น.)
Emirates สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EK246 (02.15 น.-05.10 น.)

EK370 (08.50 น.-17.55 น.)
Emirates สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 23 มื้อ