ทัวร์เอกวาดอร์ Galapagos Nature Trip 11วัน 8คืน บิน(KL)

8,802
SAVE 3,000.-
1% OFF
ทัวร์เอกวาดอร์ Galapagos Nature Trip 11วัน 8คืน บิน(KL)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์เอกวาดอร์ หมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก หลังจากที่ชาร์ลส์ ดาร์วินได้เผยแพร่ทฤษฎีวิวัฒนาการ ตีพิมพ์ออกไป คุณอาจไม่รู้ว่าเกาะแห่งนี้เป็นบ้านของสัตว์กว่า 9,000 สปีชี่ส์ 75% ของสัตว์ทั้งหมดนี้สามารถพบได้ที่นี่ที่เดียวในโลก สู่เกาะพลาซ่าใต้เกาะนี้เป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำกาลาปากอส เส้นทางเดินจะได้พบสัตว์มากมาย นกทะเลกำลังจับปลา อิกัวน่าบกกำลังกินต้นกระบอง เพชรเป็นอาหาร ชมสวนสาธารณะเซมินาริโอ Parque Seminario หรือมีอีกชื่อว่า สวนอิกัวนา Parque de Las Iguanas

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เอกวาดอร์

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์)
เวลา รายการท่องเที่ยว
09.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
12.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ KL876 สู่กรุงอัมสเตอดัม ใช้เวลาเดินทาง 12:15 ชั่วโมง
18.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน Schiphol Airport อัมสเตอดัม หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol**** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน www.radissonblu.com
กรุงอัมสเตอดัม - กีโต้ (เอกวาดอร์)
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองกิโต้ (Quito) ประเทศเอกวาดอร์ โดยสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เที่ยวบินที่ KL755 ***ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างทำการบิน***
16.15 น. ถึงเมืองกีโต (Quito) เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ บนเนินเขาปีชินชา ภูเขาไฟที่ยังทรงพลังในเทือกเขาแอนดีส ความสูงของเมืองที่ 2,850 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดเป็นอันดับสองในโลก รองจากกรุงลาปาซ ประเทศโบลิเวีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วเดินทางสู่จัตุรัสกลางใจเมือง ใช้เวลาเดินทาง 12:00 ชั่วโมง
  กรุงกีโต (Quito) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ซานฟรันซิสโกเดกีโต (San Francisco de Quito) ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส โดยมีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่าน ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี กีโต้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.1978 อิสระเดินเที่ยวชมเมือง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล รายล้อมรอบ Independence Square สถานที่ประกาศความเป็นอิสรภาพจากสเปนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 1809, อาคารรัฐสภา (Presidential Palace), วังแห่งอาร์บิชอบ, มหาวิหารแห่งเมือง โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นระหว่างปี 1562-1567 ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้, โบสถ์และวิทยาลัยเยซูอิต ลา กอมปานญา (La Compañía) ซึ่งมีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรา เป็นตัวอย่างแท้ของ “สกุลช่างบาโรคแห่งกีโต้” ซึ่งผสมผสานศิลปะสเปน. อิตาเลียน. มัวร์ (Moorish), เฟลมิช (Flemish) และศิลปะพื้นถิ่น The Church and Monastery of St. Francis โบสถ์โรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาค
ที่พัก JW Marriott Hotel Quito***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com
กีโต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ - อุโมงค์ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ LATAM เที่ยวบินที่ XL1413 สู่หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos Islands) หมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวันตก 965 ก.ม.
***เวลาและสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ในแต่ละวัน ซึ่งมีจำนวนที่นั่งค่อนข้างจำกัด*** ใช้เวลาเดินทาง 3:46 ชั่วโมง เครื่องแวะจอด 1 stop ที่กวายากิล
12.06 น. ถึงสนามบินบัลทรา (Baltra Airport) ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆใกล้ เกาะซานตาครูซ
13.30 น. รถท้องถิ่นรอรับคณะสู่ หมู่เกาะกาลาปากอส มีชี่อเสียงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด ได้มีการค้นพบสัตว์สายพันธุ์แปลก ใหม่มากมายรวมทั้งพืชผักพันธุ์หายากอีกด้วย หมู่เกาะกาลาปากอส ตั้งอยู่ห่างจากทางทิศตะวันตกของประเทศเอกวาดอร์ไป 965 ก.ม. หรือ 600 ไมล์ เป็นหมู่เกาะที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรและในมหาสมุทรแปซิฟิก อุดมไปด้วยระบบนิเวศมากมายที่มีความเปราะบาง และยังจัดเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลาก หลายสายพันธุ์มากที่สุดในโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2521 แล้วนำท่านเข้าสู่เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอส (Tortoise Natural Reserve)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)
กีโต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ - อุโมงค์ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos Island) มีเกาะใหญ่ 6 เกาะ และรวมเกาะต่าง ๆ โดยรอบประมาณ 40 เกาะ หมู่เกาะกาลาปากอสแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากการพบเห็นสัตว์ต่างๆ ที่หาชมได้ยากหลายสายพันธุ์ การเดินทางระหว่างเกาะเราจะใช้เรือ Santa Fe Yacht II เพื่อนำท่านสู่เกาะต่างๆ ในวันนี้เราจะเริ่มเดินทางสู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีจุดหมายปลายทางที่เกาะบาร์โตโลมีลักษณะของภูมิประเทศตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีต้นตระบองเพ็ชรขึ้นอยู่ตามพื้นหินลาวา นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา และแท่งหินอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะนี้ เกาะนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเพนกวินแห่งกาลาปากอส
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะไปดำน้ำชมมวลหมู่ปะการังใต้ทะเลสีสดใส บนชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ของเกาะบาร์โตโลมี หรือที่อ่าว Sullivan จนได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
  Highlights Galapagos Penguins Pinnacle Rock Classic Dolphins Sharks Galapagos Hawk Lava Cactus Gold Sand Beach
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)
กาลาปากอส - หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island)
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นำคณะเดินทางสู่เกาะพลาซ่าใต้ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเกาะซานตาครูซ และเป็นส่วนหนึ่งของเกาะพลาซ่าเหนือ ถูกคั่นด้วยช่องแคบของน้ำทะเลสีฟ้าเตอร์คอยซ์ นำท่านขึ้นบนเกาะมีลักษณะคล้ายพรมแดงธรรมชาติรอคอยนักท่องเที่ยวมาเยือน เกาะนี้เป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำกาลาปากอส เส้นทางเดินจะได้พบสัตว์มากมาย นกทะเลกำลังจับปลา, อิกัวน่าบก สีเหลือง/น้ำตาล กำลังกินต้นกระบอง เพชรเป็นอาหาร และอิกัวน่าทะเล กำลังนอนอาบแดด 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะไปดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่ Punta Carrión ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม
  Highlights Sea Lions Land Iguanas Marine Iguanas Punta Carrión Sesuvium Masked or Nazca Boobies Bifurcated Tailed Gulls
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)
กาลาปากอส - หมู่เกาะซานตาเฟ่
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นำคณะเดินทางสู่เกาะซานตาเฟ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียง 2 ช.ม.จากเกาะซานตาครูซ เป็นถิ่นอาศัยของอิกัวน่าบกสายพันธุ์เฉพาะบนเกาะแห่งนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีแมวน้ำนอนกลิ้งไปบนหากทราย ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ฝูงเหยี่ยวกาลาปากอสบินอยู่เหนือท้องฟ้า, ฝูงนกกระสากลางคืน, นกกระเต็น และ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ช่วงเวลาแห่งการ Snorkel on Santa Fe's Bay (Barrington Bay) ที่นี่เป็นแหล่งสัตว์โลกใต้ทะเลอาทิ เต่าทะเล, ปลากระเบน, แมวน้ำ ฝูงปลานานาชนิด และปะการังหลากสีตามแนวโขดหิน สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรม
  Highlights Sea Lions Land Iguanas Galapagos Hawk Lava Lizard Cactus Forest Galapagos Dive Marine Turtles Sharks
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)
กาลาปากอส - เกาะซีมัวร์เหนือ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นำคณะเดินทางสู่เกาะซีมัวร์เหนือ เพียง 45 นาที ที่นี่ถือเป็นไฮไลต์ที่ท่านจะได้พบเห็นนกสายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลก คือ Blue Footed Boobies หรือเรียกสั้นๆว่า “บู้บี้” ลักษณะพิเศษของมันคือจะมีเท้าเป็นสีฟ้าธรรมชาติ นอกจากนี้อาจจะได้พบเห็น Red Footed Boobies นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกฟรีเกตจำนวนมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ช่วงเวลาแห่งการดำน้ำตื้น Snorkel on Las Bachas Beach จนได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
  Highlights Blue Footed Boobies Frigate Birds Courtship Dance Sea Lions Land Iguanas Las Bachas
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)
กาลาปากอส - กวายากิล - บินสู่กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์)
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินบัลทรา
11.20 น. สายการบิน LATAM เดินทางสู่เมืองกวายากิล โดยเที่ยวบินที่ XL1410 ***เวลาและสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ในแต่ละวัน ซึ่งมีจำนวนที่นั่งค่อนข้างจำกัด*** ใช้เวลาเดินทาง 1:47 ชั่วโมง
14.07 น. ถึงสนามบินกวายากิล รถรอรับคณะแล้วนำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุดของประเทศเอกวาดอร์ มีประชากรราว 3.8 ล้านคน เที่ยวชมบรรยากาศเมืองในย่านใจกลางเมือง ผ่านชมสวนสาธารณะเซมินาริโอ (Parque Seminario) หรือมีอีกชื่อว่า สวนอิกัวนา (Parque de Las Iguanas) เนื่องจากเต็มไปด้วยตัวอิกัวนา ทั้งบนต้นไม้และคลานอยู่ตามพื้นดิน บางตัวมีขนาดใหญ่ถึง 5 เมตร, สวนสาธารณะเซนเทนาริโอ (Parque Centenario) ที่มีรูปปั้นแห่งอิสรภาพ (Statue of Liberty), ลาสปิญาส (Las Peñas) ย่านเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะ มีแกลเลอรีศิลปะจำนวนมาก บางแห่งตั้งอยู่ในบ้านที่มีอายุกว่า 400 ปี, มาเลคอน 2000 (Malecón 2000) โครงการพัฒนาส่วนพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ท่าน้ำไซมอนโบลิวาร์ (Simón Bolívar Pier) โดยตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางใหม่ของเมือง มีส่วนสวนร่มรื่นตั้งใกล้กับย่านร้านค้า
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น Box or Restaurant in Airport
19.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน KLM โดยเที่ยวบินที่ KL751 ใช้เวลาเดินทาง 11:25 ชั่วโมง
กรุงอัมสเตอดัม - อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง - เรดไลท์
เวลา รายการท่องเที่ยว
13.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสคิพโพล กรุงอัมสเตอดัม รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่กลางใจเมืองอันเป็นที่ตั้งของจตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบที่ Red Light District อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมของยุโรป หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิสระให้ท่านสำรวจย่านแหล่งบันเทิงของอัมสเตอดัมที่มีชื่อเสียงในย่าน “เรดไลท์”
ที่พัก Novotel Amsterdam City Centre**** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบิน
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำท่านชมเมืองอัมสเตอดัม เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การชมเมืองที่ดีที่สุดคือ “ล่องเรือหลังคากระจก” ลัดเลาะไปตามคลองน้อยใหญ่ บ้านเรือนแบบดัชต์เรียงรายริมสองฝั่งในยุค ค.ศ.ที่ 17 เป็นต้นมา เรือนำท่านล่องชมความงามจากเมืองชั้นในสู่รอบนอก แล้วจอดให้ท่านได้แวะเยี่ยมชมสถาบันเจียระไนเพชร งานฝีมือของชาวดัชต์ทีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ชมขั้นตอนการคัดเพชร เจียระไนเพชร ซึ่งในปัจจุบันช่างฝีมือดัชต์สามารถเจียระไนได้ถึง 121 เหลี่ยม ตลอดจนการกำหนดราคาเพชรในตลาดโลก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
17.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL0875 ใช้เวลาเดินทาง 10:50 ชั่วโมง
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
10.05 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) KL876 (12.15 น.-18.30 น.)

KL755 (10.15 น.-16.15 น.)
KLM Royal Dutch Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) KL751 (19.55 น.-13.20 น.)

KL0875 (17.15 น.-10.05 น.)
KLM Royal Dutch Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 25 มื้อ