ทัวร์อิตาลี Classic Italy วาติกัน โรม ปิซ่า 7วัน 4คืน บิน(QR)

8,626
SAVE 1,500.-
3% OFF
ทัวร์อิตาลี Classic Italy วาติกัน โรม ปิซ่า 7วัน 4คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์อิตาลี ชมบริเวณด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St. Peter's Basilica สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของนครรัฐวาติกัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม Colosseum หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม วิหารแพนธีออน Pantheon วิหารเก่าแก่ใจกลางกรุงโรม ชม น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain น้ำพุที่สวยงามที่สุดของกรุงโรม หรือท่านสามารถโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี่ ซึ่งเชื่อกันว่าจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีก ชม สะพาน Ponte Vecchio สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง ที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน ล่องเรือสู่ เวนิส Venice เมืองที่ใช้คลองแทนถนน เรือแทนรถ ในการคมนาคม โดยมีสถาปัตยกรรมโบราณ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อิตาลี

กรุงเทพฯ - กรุงโดฮา
เวลา รายการท่องเที่ยว
17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ P ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์โดยเที่ยวบินที่ QR833
23.55 น. ถึงท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ QR115 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วิหารแพนธีออน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนย์กลางของอาณาจักรโรมัน ในสมัยที่ยังเรืองอำนาจนับได้ว่าเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในโลก
20.45 น. นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปา และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
23.55 น. นำท่านชมบริเวณด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter's Basilica) สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งมหาวิหารเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของ นักบุญเปโตร หนึ่งในสาวกของพระเยซู ต่อมาได้สถาปนาขึ้นเป็น พระสันตะปาปาองค์แรกของโรม ภายในประดับประดาด้วยศิลปะชิ้นเอกมากมาย
  แล้วนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งโบราณขนาดใหญ่ใจกลางเมือง อดีตสนามประลองการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของ
เหล่ากลาดิเอเตอร์ ซึ่งเป็นสังเวียนเลือดที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อให้ความบันเทิงแก่ชาวโรมัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) วิหารเก่าแก่ใจกลางกรุงโรม ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ในสมัยโรมัน ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน
  นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) น้ำพุที่สวยงามที่สุดของกรุงโรม หรือท่านสามารถโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี่ ซึ่งเชื่อกันว่าจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีก และเป็นที่มาของเพลงอมตะ Three Coins in The Fountain จากนั้นนำท่านเดินเท้าเพื่อไปเที่ยวชมความสวยงามของ บันไดสเปน (Spanish step) บันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งตกแต่งอย่างงดงามและล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันที่สวยงาม ซึ่งสามารถช้อปปิ้งของที่ระลึกหรือสินค้าแบรนด์ต่างๆที่อยู่โดยรอบบันไดสเปนแห่งนี้
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในเที่ยวชมหรือช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก Park Roma Cassia หรือในระดับเดียวกัน
กรุงโรม - ช้อปปิ้ง The Mall Luxury outlet - ฟลอเรนซ์ - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - สะพาน Ponte Vecchio - จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม - จัตุรัสซิญญอเรีย
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ The Mall Luxury outlet ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย เช่น BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, COACH, DOLCE & GABBANA, ARMANI, GUCCI, VERSACE และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
  นำท่านชมบริเวณด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter's Basilica) สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งมหาวิหารเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของ นักบุญเปโตร หนึ่งในสาวกของพระเยซู ต่อมาได้สถาปนาขึ้นเป็น พระสันตะปาปาองค์แรกของโรม ภายในประดับประดาด้วยศิลปะชิ้นเอกมากมาย
  แล้วนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งโบราณขนาดใหญ่ใจกลางเมือง อดีตสนามประลองการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของ
เหล่ากลาดิเอเตอร์ ซึ่งเป็นสังเวียนเลือดที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อให้ความบันเทิงแก่ชาวโรมัน
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
  ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) ระยะทางประมาณ 31.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ในสมัยยุคกลางเป็นศูนย์กลางทางการค้าและทางการเงิน ซึ่งต่อมาเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือเรอเนสซองซ์ นอกจากนั้นยังได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป
  นำท่าน เที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ต้นกำเนิดของยุคเรอเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ก่อนจะแพร่ขยายไปทั่วยุโรป ชม สะพาน Ponte Vecchio สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง ที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน บนสะพานเป็นตลาดขายพวกเครื่องประดับต่างๆ และของที่ระลึกจำนวนมากมาย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง
  แล้วนำท่านชม จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม (Piazza del Duomo) หนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ที่ตั้งของมหาวิหารฟลอเรนซ์ หรือวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิออเร
มหาวิหารขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของทวีปยุโรป ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13
  จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟลอเรนซ์ รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่และงานศิลปะ ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อนที่งดงาม งานประติมากรรมที่โดดเด่นที่สุด คือ รูปแกะสลักหินอ่อน “เดวิด” ผลงานชิ้นเอกของศิลปินไมเคิล แองเจโล่ ซึ่งจำลองจากงานดั้งเดิม
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก West Florence Hotel หรือในระดับเดียวกัน
ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - โอเดรโซ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ปิซ่า (Pisa) ระยะทางประมาณ 85.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที หนึ่งเมืองสำคัญของแคว้นทัสคานี แล้วนำท่านชม หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa)
เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ที่จัตุรัส Piazza del Duomo เป็นหอระฆังที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ความเอนเอียง และเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก นอกจากนั้นหอเอนปิซ่ายังถูกจัดให้เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ขอโลกในยุคกลางอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
  นำท่านเดินทางสู่ โอเดรโซ (Oderzo) ระยะทางประมาณ 367 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก Primhotel หรือในระดับเดียวกัน
โอเดรโซ - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือสู่เวนิส - สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เวโรน่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้น นำท่านล่องเรือสู่ เวนิส (Venice) เมืองที่ใช้คลองแทนถนน เรือแทนรถ ในการคมนาคม โดยมีสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ถูกสร้างขึ้นมากมายบนเกาะมากกว่า 188 เกาะและเชื่อมโยงกันด้วยสะพานมากกว่า 400 แห่ง ให้ท่านสัมผัสกับเมืองสุดแสนโรแมนติค จนได้รับสมญานามว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก
  ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานที่นักโทษใช้เดินข้ามเพื่อไปเข้าคุกที่อยู่อีกฝั่ง แสงสว่างที่เห็นจากช่องสะพาน นักโทษจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าคุก และจะถอนหายใจด้วยเหตุผลนี้ เพราะรู้ตัวว่าจะไม่มีโอกาสเดินออกมาเห็นแสงสว่างอีกแล้ว
  ชม จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) จัตุรัสริมทะเลศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น มหาวิหารซานมาร์โค ประกอบไปด้วย โดม 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ และพระราชวังด็อด (Doge Palace) ที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต เป็นต้น
  อิสระให้ท่านเดินเล่น ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติคของเกาะเวนิส ตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเลือกนั่งเรือกอนโดล่า อีกหนึ่งเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์ กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อน)
  *** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่านในการ เที่ยวชม ดื่มด่ำกับบรรยากาศความโรแมนติกของเวนิส ***
  ได้เวลาสมควร นำท่านล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวโรน่า (Verona) ระยะทางประมาณ 116 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “Little Roman” เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ และเวโรน่ายังเป็นบ้านเกิดของ จูเลียต จากเรื่อง Romeo and Juliet ของวิลเลียม เชกสเปียร์ อีกด้วย
ที่พัก Montemezzi hotelหรือในระดับเดียวกัน
เวโรน่า - บ้านเกิดจูเลียต - โรมันอารีน่า - มิลาน - ดูโอโม - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 - Via Montenapoleone - ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านชมเมืองเวโรน่า เมืองประวัติศาสตร์และศิลปะที่น่าหลงใหล นำท่านชม เวโรนาอารีนา (Arena) มีลักษณะคล้ายกับโคลอสเซียมที่กรุงโรม สถาปัตยกรรมศิลปะโรมันโบราณ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 หรือมีอายุมากกว่า 2,000 ปี เพื่อเป็นที่จัดแสดงโชว์ต่างๆ ปัจจุบันก็ยังใช้งานเพื่อการแสดงโอเปราขนาดใหญ่อยู่ ในอดีตสามารถจุคนได้ 30,000 คน แต่ในปัจจุบันทางการลดให้เหลือ 15,000 คน
  จากนั้นนำท่านชม บ้านของจูเลียต (Casa di Giulietta) บ้านที่วิลเลียม เชกสเปียร์ กวีเอกของโลก ได้หยิบเอามาเป็นฉากในนิยาย โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว คู่รัก หนุ่มสาวจำนวนมากแวะเวียนไปถ่ายรูปที่ระเบียงบ้านหลังนี้ ซึ่งเป็นระเบียงที่โรมิโอปีนเข้าหาจูเลียต และที่ผู้คนนิยมกัน คือ การจับหน้าอกรูปปั้น จูเลียต ที่มีความเชื่อว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักให้ไปจับที่หน้าอกของจูเลียต เพื่อขอพรให้สมหวังในความรักนั้นๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan)ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที เมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชั่นที่สำคัญของประเทศอิตาลี
ค่ำ นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1965 รวมระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า 500 ปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยความสูงถึง 157 เมตร ความโดดเด่นของดูโอโม อยู่ที่ยอดแหลมบนหลังคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมีพระรูปแม่พระ ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเรียกกันว่า มาดูนีนาชมหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศูนย์การค้าที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและไม่ควรพลาดกับย่าน Via Montenapoleone แหล่งรวมแบรนด์ดังของอิตาลี อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย
22.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR118 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
โดฮา - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR832
19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR833 (-)

QR115 (-)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR118 (-)

QR832 (-)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ