ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ 8วัน 5คืน บิน(QR)

6,100
SAVE 1,500.-
3% OFF
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ 8วัน 5คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ยุโรป ชมประตูชัย Arc de triomphe สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน ที่ได้รับชัยชนะในการทำสงคราม นำท่านชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟ Louvre Museum ชมพระราชวังแวร์ซายส์ Palace of Versailles นำท่านเข้าชมพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล Eifel Tower สัญลักษณ์ของฝรั่งเศ ถ่ายภาพกับ อะตอมเมียม Atomium สิ่งก่อสร้างรูปทรงอะตอมขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยวัตถุทรงกลมจำนวน 9 ลูก ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม อันมีชื่อเสียง ลัดเลาะไปตามลำคลอง ชมความสวยงามของ 2 ฝั่งริมคลอง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

กรุงเทพฯ - โดฮา
เวลา รายการท่องเที่ยว
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ P ประตู 7-8 ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833
23.55 น. ถึงท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ QR041 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เซลิเซ่ - ประตูชัย - พิพิธภัณฑ์ลูฟ - หอไอเฟล - ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Charles de Gaulle Airport) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว
  นำท่านชมเมืองปารีส ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามและโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) จัตุรัสที่กว้างที่สุดในกรุงปารีส และเป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระนางมารี อังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน ในสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส ผ่าน ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champ Elysees) ถนนที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นต้นแบบถนนราชดำเนินของประเทศไทย แล้วชม ประตูชัย (Arc de triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน ที่ได้รับชัยชนะในการทำสงคราม นำท่านชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Museum) อดีตเคยเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่โตที่สุดของโลก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในปารีส ภายในพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาวัตถุโบราณที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลก คือ ภาพโมนาลิซ่า อันเลื่องชื่อ ผลงานโดย ลีโอนาโด ดาวินชี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) สัญลักษณ์ของฝรั่งเศส ในจุดชมวิวที่เห็น หอไอเฟลในมุมมองที่สวยงาม
  แล้วนำท่านสู่ แกลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าอันโด่งดังและเก่าแก่ของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีอย่างหลากหลาย เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก Ibis Styles Paris Mairie de Montreuil หรือในระดับเดียวกัน
ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าเลท
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) นำท่านเข้าชมพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นำท่านชมความโออ่าหรูหราของห้องต่างๆ ภายในพระราชวังที่ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือนต่างๆ ซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่งของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และฝรั่งเศสในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก
(ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมไกด์ประจำพระราชวัง นำชมและบรรยายให้ความรู้โดยละเอียดแก่ท่าน)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ (La Vallée Village Outlet) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง จากทั่วโลกมากกว่า 100 ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูกกว่าตามช้อปทั่วไป อาทิเช่น Giorgio Armani, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก Ibis Styles Paris Mairie de Montreuil หรือในระดับเดียวกัน
ปารีส - บรูจส์ - ย่านเมืองเก่าบรูจส์ - จัตุรัสเบิร์ก - จัตุรัสมาร์ค - กรุงบรัสเซลส์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ บรูจส์ (Bruges) ระยะทางประมาณ 294 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที เมืองแสนโรแมนติก ที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามมากมาย และเป็นอดีตเมืองท่าที่สำคัญ ภายในเมืองมีลำคลองที่ถูกใช้ในการคมนาคมขนส่งต่างๆ จนทำให้เมืองบรูจส์ได้รับการขนานนามว่า เวนิสทางตอนเหนือ ซึ่งเมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านชม ย่านเมืองเก่าบรูจส์ ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความเป็นยุโรป แล้วชม จัตุรัสเบิร์ก จัตุรัสที่ใช้เป็น สถานที่จัดพิธีสำคัญ ชมความงดงามของโบสถ์แบบโกธิค และชม จัตุรัสมาร์ค แหล่งการค้าสำคัญใจกลางเมือง ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของที่ทำการรัฐ
  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ระยะทางประมาณ 98.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม เมืองศูนย์กลางของสหภาพยุโรป เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโด่งดังในเรื่องของช็อกโกแลตและเบียร์
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก Ibis Brussels Expo Atomium หรือในระดับเดียวกัน
กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - แมเนเกนพิส - จัตุรัสแกรนด์เพลส - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัม - บุสซุม
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านถ่ายภาพกับ อะตอมเมียม (Atomium) สิ่งก่อสร้างรูปทรงอะตอมขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยวัตถุทรงกลมจำนวน 9 ลูก เชื่อมต่อด้วยท่อขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 ในงาน Brussels World’s Fair ปี ค.ศ.1958 เป็นโครงสร้างเพียงอย่างเดียวที่ยังเหลืออยู่ ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของบรัสเซลส์ และนำท่านชม รูปปั้นแมเนเกนพิส (Manneken Pis) หรือรูปปั้นเด็กน้อยยืนฉี่ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของหนูน้อย Petit Julien ที่ปกป้องเมืองไว้ได้ โดยมีเรื่องเล่ากันว่า ในปี ค.ศ. 1695 เมืองบรัสเซลส์ได้เกิดสงครามใหญ่ มีการวางระเบิดเพื่อทำลายเมืองแห่งนี้ ระหว่างที่ชนวนระเบิดกำลังทำงาน ได้มีเด็กน้อยคนหนึ่ง เห็นชนวนระเบิดกำลังลุกไหม้ จึงฉี่เพื่อดับไฟ ทำให้เมืองนี้รอดพ้นจากการถูกระเบิดมาได้ แล้วชม จัตุรัสแกรนด์เพลส หรือ กรองด์ ปลาซ (Grand Place) เเลนด์มาร์คที่สำคัญ ใจกลางบรัสเซลล์ หนึ่งในจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป รายล้อมไปด้วยกลุ่มอาคารเก่าแก่ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโร้ค,โกธิค และนีโอ-โกธิค นอกจากนั้นจัตุรัสแห่งนี้ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 อีกด้วย
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน
  นำท่านเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ระยะทางประมาณ 213 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล (Amstel) อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองที่มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะมีคูคลองล้อมรอบ จึงเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งคลอง
  แล้วนำท่านสู่ จัตุรัสดัม (Dam Square) ลานกว้างใจกลางเมืองขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวงเดิม และอนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ เป็นรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าบนถนนสาย ช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก NH Bussum Jan Tabak หรือในระดับเดียวกัน
บุสซุม - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชร - บุสซุม
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ กีธูร์น (Giethoorn) ระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 13 นาที เมือง Unseen เนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านที่ไร้ถนน ต้องเรือในการสัญจรแทนรถ จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ปลอดมลพิษ และนอกจากการสัญจรทางเรือ หมู่บ้านแห่งนี้มีสะพานไม้ข้าม คูคลอง เพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพานอีกด้วย
  นำท่าน ล่องเรือ ลัดเลาะไปตามคูคลองไปกับบรรยากาศอันสงบของหมู่บ้านที่ปราศจากถนนแห่งนี้ ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของธรรมชาติ และบ้านสไตล์ดัตช์ที่คลาสสิกมีเอกลักษณ์ จนได้รับสมญานามว่า เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
  นำท่านเดินทางกลับ อัมสเตอร์ดัม แล้วนำท่าน ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม อันมีชื่อเสียง ลัดเลาะไปตามลำคลอง ชมความสวยงามของ 2 ฝั่งริมคลอง ซึ่งท่านจะได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นอาคารทรงแคบ บริเวณหน้าจั่วจะมีไม้ยื่นออกมาเพื่อใช้ แขวนรอก สำหรับชักรอกเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่าง ๆ เข้าทางหน้าต่างแทน และชม โรงงานเจียระไนเพชร ซึ่งอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์นั้น ได้รับการยอมรับว่า ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการเจียระไนเพชรต่างๆ และสามารถที่จะเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานกลับได้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก NH Bussum Jan Tabak หรือในระดับเดียวกัน
บุสซุม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ - โรงงานชีสและโรงงานทำรองเท้าไม้
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมของเนเธอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมและบรรยากาศเก่าแก่ให้คงอยู่ไว้ได้เป็นอย่างดี สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม บ้านไม้สไตล์ดัตช์ที่เป็นเอกลักษณ์ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ กังหันลมที่ถูกอนุรักษ์ไว้ และชมโรงงานชีสและโรงงานทำรองเท้าไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในของฝากเลื่องชื่อของเนเธอร์แลนด์
  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
16.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR274
23.35 น. ถึงท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
01.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR834 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR833 (20.45 น.-23.55 น.)

QR041 (01.45 น.-07.40 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR274 (16.15 น.-23.35 น.)

QR834 (01.40 น.-12.40 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ