ทัวร์ยุโรป Easy Scenic Beauty Europe 5วัน 5คืน บิน(QR)

8,712
SAVE 1,500.-
3% OFF
ทัวร์ยุโรป Easy Scenic Beauty Europe 5วัน 5คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ยุโรป ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล Eifel Tower สัญลักษณ์ของฝรั่งเศส ชม ประตูชัย Arc de triomphe สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน ที่ได้รับชัยชนะในการทำสงคราม ชม โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง Notre Dame de Dijon เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก ข้ามสะพานไม้ ชาเปล Chapel bridge สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี ขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมุนได้ 360 องศา ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบทิศทางแบบ 360 องศา ล่องเรือสู่ เวนิส Venice เมืองที่ใช้คลองแทนถนน เรือแทนรถ ในการคมนาคม

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

กรุงเทพฯ - โดฮา
เวลา รายการท่องเที่ยว
16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ P ประตู 7-8 ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR981
22.50 น. ถึงท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
01.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ QR041 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
ปารีส - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เซลิเซ่ - ประตูชัย - พิพิธภัณฑ์ลูฟ - ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Charles de Gaulle Airport) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ปารีส (Paris)เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามและโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
  นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) สัญลักษณ์ของฝรั่งเศส ในจุดชมวิวที่เห็น หอไอเฟลในมุมมองที่สวยงาม
  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน สัมผัสมหานครที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำโดยรอบตัวเมือง ผ่านชมอาคารบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของปารีส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) จัตุรัสที่กว้างที่สุดในกรุงปารีส และเป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระนางมารี อังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน ในสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส ผ่าน ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champ Elysees) ถนนที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นต้นแบบถนนราชดำเนินของประเทศไทย แล้วชม ประตูชัย (Arc de triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน ที่ได้รับชัยชนะในการทำสงคราม นำท่านชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Museum) อดีตเคยเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่โตที่สุดของโลก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในปารีส ภายในพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาวัตถุโบราณที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลก คือ ภาพโมนาลิซ่า อันเลื่องชื่อ ผลงานโดย ลีโอนาโด ดาวินชี
  จากนั้นนำท่านสู่ แกลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าอันโด่งดังและเก่าแก่ของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีอย่างหลากหลาย เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก Campanile Paris Est - Porte de Bagnolet หรือในระดับเดียวกัน
ปารีส - ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าท์เลท - ดิจอง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 42.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง จาก
ทั่วโลกมากกว่า 100 ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูกกว่าตามช้อปทั่วไป อาทิเช่น Giorgio Armani, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
  ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ดิจอง (Dijon) ระยะทางประมาณ 332 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี แคว้นที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตไวน์และมัสตาร์ด นอกจากประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์แล้ว เมืองแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของดยุคแห่งเบอร์กันดีอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก ibis Dijon Gare หรือในระดับเดียวกัน
ดิจอง - ย่านเมืองเก่า - โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจอง - จัตุรัสกลางเมือง - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - ชมเมืองหรือช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่าน ชมเมืองดิจง ชม ประตูชัย (Porte Guillaume) ที่เปรียบดั่งศูนย์กลางของเมือง แล้วชม โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง (Notre Dame de Dijon) เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคในสมัยนั้นเลยทีเดียว จากนั้น นำท่านชม จัตุรัสกลางเมือง ที่ตั้งของพระราชวังของดยุคแห่งเบอร์กันดี (Palace the Dukes of Burgundy) พระราชวังของตระกูลขุนนางชั้นสูงแห่งฝรั่งเศส และชม ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมในสมัยยุคกลาง อันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงใช้งานได้ และถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเสียสละ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังพระราชวังตุย เลอรีย์ ของฝรั่งเศส
  อิสระให้ท่าน เดินเล่นชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า ที่งดงามหรือ เดินเลือกซื้อสินค้าชื่อดังของสวิส อาทิ นาฬิกา, มีดพกทหารสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก Ibis Styles Luzern City หรือในระดับเดียวกัน
ลูเซิร์น - เอนเกลเบิร์ก - กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair - ยอดเขาทิตลิต - ถ้ำน้ำแข็ง - สะพานแขวนทิตลิต - ลานหิมะ - เอนเกลเบิร์ก - มิลาน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เอนเกลเบิร์ก (Engelberg) ระยะทางประมาณ 35.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เมืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ แล้วนำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมุนได้ 360 องศา ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบทิศทางแบบ 360 องศาเลยทีเดียว แล้วขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีความสูง 3,238 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี หนึ่งในเทือกเขาที่เป็นแหล่งสกียอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Cave) ถ้าน้ำแข็งที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ แล้วนำท่านชมหรือเดินข้ามสะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ที่มีความยาวประมาณ 100 เมตร และความสูงห่างจากพื้นประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)แล้วอิสระให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะบนลานหิมะ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขาทิตลิส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...รับประทานอาหารบนยอดเขาทิตลิส
  นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากยอดเขาสู่ เอนเกลเบิร์ก จากนั้นนำท่านข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี่ สู่ มิลาน (Milan)ระยะทางประมาณ 248 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที เมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชั่นที่สำคัญของประเทศอิตาลี
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก Holiday Inn Assago หรือในระดับเดียวกัน
มิลาน - เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เวนิส - สะพานรีอัลโต - สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เมสเตร
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมสเตร (Mestre) ระยะทางประมาณ 265 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง อีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ของอิตาลี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ แล้วนำท่าน ล่องเรือสู่ เวนิส (Venice) เมืองที่ใช้คลองแทนถนน เรือแทนรถ ในการคมนาคม โดยมีสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ถูกสร้างขึ้นมากมายบนเกาะมากกว่า 188 เกาะและเชื่อมโยงกันด้วยสะพานมากกว่า 400 แห่ง ให้ท่านสัมผัสกับเมืองสุดแสนโรแมนติค จนได้รับสมญานามว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก นำท่านชม สะพานรีอัลโต (Rialto Bridge) สะพานข้าม Grand Canal ที่สวยงาม เก่าแก่ที่สุดและเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยงามของเวนิส แล้วชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานที่นักโทษใช้เดินข้ามเพื่อไปเข้าคุกที่อยู่อีกฝั่ง แสงสว่างที่เห็นจากช่องสะพาน นักโทษจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าคุก และจะถอนหายใจด้วยเหตุผลนี้ เพราะรู้ตัวว่าจะไม่มีโอกาสเดินออกมาเห็นแสงสว่างอีกแล้ว จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) จัตุรัสริมทะเลศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น มหาวิหารซานมาร์โค ประกอบไปด้วย โดม 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ และพระราชวังด็อด (Doge Palace) ที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต เป็นต้น อิสระให้ท่านเดินเล่น ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติคของเกาะเวนิส จนถึงเวลานัดหมาย หรือท่านสามารถเลือกนั่งเรือกอนโดล่า อีกหนึ่งเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์ กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อน)
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมของท่าน
  ได้เวลานัดหมาย นำท่าน ล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้นเดินทางสู่ เมสเตร
ที่พัก Novotel Mestre Castellana หรือในระดับเดียวกัน
เมสเตร - มิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - ดูโอโม - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 - ย่าน Via Montenapoleone - ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan)ระยะทางประมาณ 274 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที เมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชั่นที่สำคัญของประเทศอิตาลี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
  นำท่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ (Castello Sforzesco) อดีตเคยเป็นป้อมปราการของตระกูลวิสคอนติ ตระกูลที่เคยปกครองแคว้นลอมบาร์ดีอันเป็นที่ตั้งของเมืองมิลาน ต่อมากลายเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา สถานทีแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเลยทีเดียว ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เก็บสะสมงานศิลปะต่างๆมากมาย และตรงบริเวณลานน้ำพุทางเข้าปราสาทเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองมิลานอีกด้วย
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของมิลาน ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมือง เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1965 รวมระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า 500 ปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ด้วยความสูงถึง 157 เมตร ความโดดเด่นของดูโอโม อยู่ที่ยอดแหลมบนหลังคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมีพระรูปแม่พระ ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเรียกกันว่า มาดูนีนา นำท่านชมหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศูนย์การค้าที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และไม่ควรพลาดกับย่าน Via Montenapoleone แหล่งรวมแบรนด์ดังของอิตาลี อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย
22.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR118 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
โดฮา - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR832
19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR981 (19.40 น.-22.50 น.)

QR041 (01.00 น.-06.55 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR118 (22.55 น.-05.45 น.)

QR832 (08.00 น.-19.00 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ