ทัวร์ยุโรป Easy Top Of Europe ฝรั่งเศส สวิสฯ 7วัน 4คืน บิน(QR)

5,550
SAVE 1,500.-
3% OFF
ทัวร์ยุโรป Easy Top Of Europe ฝรั่งเศส สวิสฯ 7วัน 4คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ยุโรป ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล Eifel Tower สัญลักษณ์ของฝรั่งเศส ชม ประตูชัย Arc de triomphe สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน ที่ได้รับชัยชนะในการทำสงครามถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ Thai Pavilion สร้างขึ้นในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟ Top of Europe หรือจุดสูงที่สุดในทวีปยุโรป ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล Eifel Towe สัญลักษณ์ของฝรั่งเศส ในจุดชมวิวที่เห็น หอไอเฟลในมุมมองที่สวยงาม

รหัสทัวร์:
EUL_QR00051
ประเทศ:
ทัวร์ยุโรป
สายการบิน:
Qatar Airways
฿49,990
฿48,490
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: QR981 (19.40 น.-22.50 น.)
    เปลี่ยนเครื่อง: QR041 (01.00 น.-06.55 น.)
  • ขากลับ: QR096 (18.05 น.-00.55 น.)
    เปลี่ยนเครื่อง: QR836 (02.25 น.-13.30 น. )
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 30 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

กรุงเทพฯ - โดฮา
เวลา รายการท่องเที่ยว
16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ P ประตู 7-8 ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR981
22.50 น. ถึงท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
01.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ QR041 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เซลิเซ่ - ประตูชัย - พิพิธภัณฑ์ลูฟ - หอไอเฟล - ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ปารีส (Paris)
  นำท่านชมเมืองปารีส ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามและโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) จัตุรัสที่กว้างที่สุดในกรุงปารีส และเป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระนางมารี อังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน ในสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส ผ่าน ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champ Elysees) ถนนที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นต้นแบบถนนราชดำเนินของประเทศไทย แล้วชม ประตูชัย (Arc de triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน ที่ได้รับชัยชนะในการทำสงคราม
  จากนั้น นำท่านชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Museum) อดีตเคยเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่โตที่สุดของโลก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในปารีส ภายในพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาวัตถุโบราณที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลก คือ ภาพโมนาลิซ่า อันเลื่องชื่อ ผลงานโดย ลีโอนาโด ดาวินชี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) สัญลักษณ์ของฝรั่งเศส ในจุดชมวิวที่เห็นหอไอเฟลในมุมมองที่สวยงาม
  จากนั้นนำท่านสู่ แกลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าอันโด่งดังและเก่าแก่ของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีอย่างหลากหลาย เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก Ibis Paris Porte de Clichy Centre หรือในระดับเดียวกัน
ปารีส - ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าเลท - ดิจอง - ชมย่านเมืองเก่า - โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง - จัตุรัสกลางเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 42.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง จาก ทั่วโลกมากกว่า 100 ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูกกว่าตามช้อปทั่วไป อาทิเช่น Giorgio Armani, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
  ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ดิจอง (Dijon) ระยะทางประมาณ 332 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี แคว้นที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตไวน์และมัสตาร์ด นอกจากประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์แล้ว เมืองแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของดยุคแห่งเบอร์กันดีอีกด้วย ชม ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมในสมัยยุคกลาง อันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม ชม โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง (Notre Dame de Dijon) เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคในสมัยนั้นเลยทีเดียว จากนั้นชม จัตุรัสกลางเมือง ที่ตั้งของพระราชวังของดยุคแห่งเบอร์กันดี (Palace the Dukes of Burgundy) พระราชวังของตระกูลขุนนางชั้นสูงแห่งฝรั่งเศส
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก ibis Dijon Gare หรือในระดับเดียวกัน
ดิจอง - โลซานน์ - อดีตสถานที่ประทับของราชนิกุลมหิดล - โรงแรมโบริวาจ - ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ - ทะเลสาบ เลอม็อง - อินเทอลาเก้น - ชมเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ โลซานน์ (Lausanne) ระยะทางประมาณ 201 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที เมืองริมทะเลสาบเลอม็อง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคกลาง และยังคงความงดงามมาจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทย เพราะเคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จย่า และในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้นทรงพระเยาว์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านชม แฟลตเลขที่ 16 ถนนทิสโซ (No.16 at Avenue Tissot) เคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จย่า พร้อมทั้งพระพี่นางเธอฯ, รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์ โดยบริเวณโรงรถของแฟลตแห่งนี้ เป็นที่หัดจักรยานของรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9
  นำท่านชม โรงแรมโบริวาจ (Beau-Rivage Palace) ที่ประทับของพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี หลังทรงอภิเษกสมรส และเดินทางมายุโรปเพื่อฮันนีมูนและศึกษางานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  นำท่านถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Thai Pavilion) สร้างขึ้นในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมกับความพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ จัดสร้างโดยรัฐบาลไทย โดยมีสมเด็จพระเทพฯ เสด็จประกอบพิธีเปิดศาลาอย่างเป็นทางการ
  แล้วนำท่านชม ทะเลสาบ เลอม็อง (Lac Leman) ที่มีแนวทิวเทือกเขาแอลป์ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง โดยรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและทรงเรือใบและกรรเชียงเรือในทะเลสาบแห่งนี้
  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ อินเทอลาเก้น (Interlaken) ระยะทางประมาณ 163 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน และทะเลสาบบรีนซ์ จึงมีความงดงามและมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายให้อยากมาสัมผัสเมืองนี้เป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม สัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของเมืองที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และทะเลสาบ ของเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก รวมถึงนาฬิกาสวิสอันมีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก City Oberland Swiss Quality Hotel, Interlaken หรือในระดับเดียวกัน
อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงฟราว - ยอดเขาจุงฟราว - นั่งรถไฟสู่เลาเทอร์บรุนเน่น - ลูเซิร์น - ชมเมืองหรือช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ กรินเดอวาลด์ (Grindelwald) ระยะทางประมาณ 20.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เมืองเล็กๆที่แวดล้อมด้วยขุนเขาที่งดงาม
  นำท่าน นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว (Jungfraujoch) ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,466 เมตร ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟ Top of Europe หรือจุดสูงที่สุดในทวีปยุโรป และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2007 ให้ท่านได้ชม ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำที่เกิดจากธารน้ำแข็งที่มีอายุกว่าพันปี ชม สฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปกับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา ที่มองเห็นได้อย่างกว้างไกล ชมทัศนียภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ซึ่งยาวถึง 22 กิโลเมตร โดยไม่เคยละลาย และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...รับประทานอาหารบนยอดเขาจุงฟราว
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงฟราวสู่ เลาเทอร์บรุนเน่น (Lautembrunnen) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ภายในหมู่บ้านมีน้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผา ซึ่งมีความสูงกว่า 200 เมตร
ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) ระยะทางประมาณ 78.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 18 นาที เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ แล้วอิสระให้ท่าน เดินเล่นชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า ที่งดงามหรือ เดินเลือกซื้อสินค้าชื่อดังของสวิส อาทิ นาฬิกา, มีดพกทหารสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก Ibis Styles Luzern City หรือในระดับเดียวกัน
ลูเซิร์น - สะพานไม้ ชาเปล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - ซูริค - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ท่าอากาศยานซูริค
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงใช้งานได้ และถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเสียสละ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังพระราชวังตุย เลอรีย์ ของฝรั่งเศส
  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ซูริค (Zurich) ระยะทางประมาณ 52.5กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของยุโรป และถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วยนำท่านสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยยุคกลางซึ่งปัจจุบันเป็นถนนสายช้อปปิ้งหลักของเมืองที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมายตลอดสองฝั่ง โดยเฉพาะร้านแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ที่มารวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ ประเทศไทย
18.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR096
00.55 น. ถึงท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
02.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR836 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
โดฮา - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
13.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->