ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ วัดคงคาราม ขอพรพระเขี้ยวเเก้ว 3วัน 2คืน บิน(SL)

63
SAVE 800.-
7% OFF
ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ วัดคงคาราม ขอพรพระเขี้ยวเเก้ว 3วัน 2คืน บิน(SL)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ศรีลังกา เยือนวัดดาลาดา มาลิกาวา Dalada Maligawa Temple ชม พระเขี้ยวแก้ว Temple of the Tooth กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว The Sacred Tooth Relic of the Buddha ชม ระบำแคนดี้ Kandyan dance เป็นการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก   

รหัสทัวร์:
LK_SL00003
ประเทศ:
ทัวร์ศรีลังกา
สายการบิน:
Thai Lion Air
฿10,900
฿10,100
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: SL230 (06.35 น. - 08.30 น.)
  • ขากลับ: SL231 (09.30 น. - 14.45 น.)
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 20 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ศรีลังกา

สนามบินดอนเมือง - เมืองโคลัมโบ - เมืองแคนดี้ - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - ระบำแคนดี้
เวลา รายการท่องเที่ยว
04.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.30 น. ออกเดินทางสู่ (บินตรง) สู่ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ SL 230 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดเวลาจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ
09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกา ช้ากว่า ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขันธะ จึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อัญมณี (Gem museum) ซึ่งถือว่าประเทศศรีลังกานั้นเป็นแหล่งของอัญมณีเลยก็ว่าได้เพราะที่นี่มีแหล่งอัญมณีเป็นจำนวนมาก จนได้ฉายาว่า “เกาะแห่งอัญมณี” ให้ท่านเพลิดเพลินชมอัญมณีอันสวยงาม มีความเชื่อว่าถ้าพกอัญมณีติดตัวจะมีแต่ความโชคดี ให้ท่านเลือกซื้ออัญมณีตามอัธยาศัย
  นำท่านชม ระบำแคนดี้ (Kandyan dance) เป็นการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากหาชมได้ยาก นักแสดงจะมีทั้งชายและหญิง การแสดงจะเน้นความแข็งแรง โลดโผน สนุกสนาน และครึกครื้น และมีเครื่องดนตรีประกอบการแสดงให้ดูมีสีสัน ไม่ว่าจะเป็นกลอง วัสดุที่ทำให้มีเสียงต่างๆ
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก RIVENDELL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ณ เมืองแคนดี้ มาตรฐานศรีลังกา
เมืองแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมืองโคลัมโบ - สวนสมุนไพร - Tea Factory - นั่งตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ - ช้อปปิ้ง ODEL - วัดคงคาราม
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.15 น. นำท่านสู่ วัดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) ชม พระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องขวาของของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองคำ และครอบทองคำ 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันว่า หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อด้วยว่า หากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมาให้ผู้คนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้ (พิเศษ!!ดอกไม้สักการะพระเขี้ยวแก้ว)
  หมายเหตุ 1 : การเข้าสักการะพระเขี้ยวแก้ว จำเป็นต้องสวมใส่ชุดสีขาวสุภาพ และต้องใส่กางเกงขายาว หรือ กระโปรงยาวค่ะ
หมายเหตุ 2 : ต้องไม่สวมใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรือ กางเกงแฟชั่นขาดๆ และต้องถอดรองเท้าเดินภายในวัดค่ะ
05.15 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมืองหลวงทางการค้าของประเทศศรีลังกา ในสมัยโบราณมีพวกพ่อค้าจากต่างประเทศ เช่น อาหรับ สเปน โปรตุเกส มาที่โคลัมโบ เพื่อมาทำธุรกิจค้าขายกับประเทศศรีลังกา สินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการมาก ได้แก่ เครื่องเทศ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดอันดับหนึ่งของต่างประเทศ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพร (Spice Garden) ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก มีสนุนไพรหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกชม ทั้งสนุนไพรที่ช่วยบำรุงผิว บำรุงผม แก้ปวดเมื่อยต่างๆ และเดินทางต่อไปยัง Tae Factory
  ให้ท่านเพลิดเพลิน นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ นำท่านต่อไปยัง ODEL SHOPPING เพลิดเพลินเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากต่างๆมากมาย จากนั้น นำท่านสู่ วัดคงคาราม หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า ศรีชินรัตนา สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2428 เป็นวัดที่สร้างโดยผสมผสานศิลปะ ระหว่าง ศรีลังกา อินเดีย ไทย จีน ให้ท่านสักการะขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในวัด
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก ANARVA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ณ เมืองโคลัมโบ มาตรฐานศรีลังกา
โคลัมโบ - ดอนเมือง กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยเที่ยวบินที่ SL231 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
  หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดเวลาจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->