ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 4วัน 3คืน บิน(KY)

1,974
ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 4วัน 3คืน บิน(KY)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 4วัน 3คืน บิน(KY)

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 63 12,900
12,700
11,900
11,700
11,900
11,700
- 8,900 2,500
booking 17 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 63 11,900
11,700
11,900
11,700
11,900
11,700
- 8,900 2,500
booking 24 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 63 11,900
11,700
11,900
11,700
11,900
11,700
- 8,900 2,500
booking 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 64 13,900
13,700
13,900
13,700
13,900
13,700
- 10,900 2,500
booking 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 64 13,900
13,700
13,900
13,700
13,900
13,700
- 10,900 2,500
booking 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 64 13,900
13,700
13,900
13,700
13,900
13,700
- 10,900 2,500
booking 07 ม.ค. - 10 ม.ค. 64 11,900
11,700
11,900
11,700
11,900
11,700
- 8,900 2,500

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - คุนหมิง
18.20 น พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 Row W เคาท์เตอร์สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์Kunming Airlines (KY)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอินแก่ทุกท่าน

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


วันเดินทาง

รหัสทัวร์

CN_KY00002

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) KY 8370 (20.00 น.-00.20 น.) Kunming Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) KY8369 (17.20 น.-18.40 น. ) Kunming Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ