ทัวร์จอร์เจีย ทลิบิซี บาทูมิ 8วัน 5คืน

35
ทัวร์จอร์เจีย ทลิบิซี บาทูมิ 8วัน 5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

บาทูมิ ทบิลิซึ คาซเบกิ ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส สุดขอบทะเลดำ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

ส. 08 ต.ค. - ส. 15 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

KJGE_TK00049

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK69 (23.00น. - 05.15น.)

TK378 (06.30น. - 09.45น.)
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK393 (20.30น. - 21.40น.)

TK68 (01.45น. - 15.25น.)
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ