ทัวร์แกรนด์ตุรกี เทศกาลชมดอกทิวลิป 10 วัน 7 คืน (TK)

32
ทัวร์แกรนด์ตุรกี เทศกาลชมดอกทิวลิป 10 วัน 7 คืน (TK)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ชมมนต์เสน่ห์แห่งดินแดน 2 ทวีป พร้อมทั้งสัมผัสอารยธรรมที่มีมายาวนานตั้งแต่ยุคจักรวรรดิโรมัน เที่ยวชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” ยุคกรีกโรมัน และ สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เก็บภาพความประทับใจของ “ปามุคคาเล่” พื้นที่มหัศจรรย์ที่เป็นทั้งมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของนครใต้ดิน “ไคมัคลี” ชมพื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล “พระราชวังทอปคาปี” โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งในช่องแคบเลื่องชื่อของโลก

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

ศ. 30 ก.ย. - อา. 09 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

WCTR_TK00085

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK 069 Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK 068 Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 23 มื้อ