ทัวร์แม่ฮ่องสอน เส้นทางโรเเมนติก ปาย ปางอุ๋ง 5วัน 3คืน


5,794 Views

ทัวร์แม่ฮ่องสอน เส้นทางโรเเมนติก ปาย ปางอุ๋ง 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์:
THAI_00078
จังหวัด:
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
เดินทางโดย:
Van
เข้าชม:
5,794

LINE it!

฿ 7,788
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว เดินทางโดย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน

กรุงเทพฯ - อ.ออบ จ.เชียงใหม่
เวลา รายการท่องเที่ยว
20.00 น. จุดนัดพบ :ปั้ม ปตท.ดินแดง - วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)..... เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
20.30 น. พร้อมออกเดินทาง ล้อหมุน !! พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารค่ำบนรถ อาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม (มื้อที่ 1)
เชียงใหม่ - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - แม่ฮ่องสอน - ถ้ำแก้วโกมล - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.30 น. เดินทางถึง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ให้ทุกท่านได้ทำธุระส่วนตัว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
  หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำนำท่านเดินทางไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนด์แคนยอนเมืองไทย เป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรม ชาติสร้างสรรค์ ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นช่องแคบของผาหินที่มีลักษณะผาหินพิงกัน โดยมีลำน้ำแม่แจ่มไหลผ่านตรงกลางอย่างน่าพิศวงปนความสงสัย ความลึกของหน้าผาวัดจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุด 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตรประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกัน จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนบ่อแก้วต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) อยู่ในเขต อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ได้ชื่อว่า เป็นถ้าน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
บ่าย จากนั้นเดินทางเข้าสู่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
15.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ใบหยก ชาเล่ต์ หรือเทียบเท่า
17.00 น. ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง กันตามอัธยาศัย วัดเก่าแก่คู่เมืองแม่ฮ่องสอนที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ซึ่งมีความสูง 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีชื่อเรียกแต่เดิมว่าวัดปลายดอย เป็นพระธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของแม่ฮ่องสอน เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญมาแต่โบราณ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุดอยกองมูตามชื่อของพระธาตุ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก
  จากนั้นนำทุกท่านอิสระท่องเที่ยว ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน อิสระอาหารเย็น
  นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
ปางอุ๋ง - จุดชมวิวปางมะผ้า - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ถ้ำลอด - ปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.30 น. พาท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่าน จะได้พบกับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพทีสวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร เดินทางกลับสู่บ้านรักไทย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 7)
09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวปางมะผ้า ต่อจากนั้นไปต่อกันที่ จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียนกันไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำลอด เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย มีความยาวกว่า 500 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ภายในประกอบไปด้วย 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา และถ้ำผีแมน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
บ่าย พาท่านเข้าสู่ที่พัก เดอะ ฮาร์ท ออฟ ปาย หรือเทียบเท่า
17.00 น. ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางไป วัดพระธาตุแม่เย็น จุดชมพระอาทิตย์ตก และชมวิวเมือง ปายยามเย็น จากนั้นพ่าทานเดินเล่นที่ ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย อิสระอาหารเย็น
  จากนั้นพากลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
ทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - Coffee in Love - Hillside Coffee House - สะพานประวัติศาสตร์ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.30 น. พาท่านชมจุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบริเวณจุดชมวิวหยุนไหล (มื้อที่ 9)
  หลังอาหาร นำท่านเดินทางชม บ้านสันติชล ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชม บ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านชม วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล เรื่องราวของหลวงพ่ออุ่นเมืององค์นี้เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ โดยมีเรื่องเล่าว่า เมื่อ ปี พ.ศ.2515 มีพระธุดงค์จากต่างจังหวัดมาพักที่วัด ได้สังเกตเห็นพระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็นโพรง พระโมฬีถอดได้ และในโพรงนั้นมีน้ำขังอยู่เต็ม จึงสอบถามชาวบ้านและเจ้าอาวาส ก็ไม่มีใครทราบมาก่อน เรื่องนี้เป็นที่เล่าลือกันอยู่พักหนึ่ง แต่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์ความจริง จนในปี พ.ศ.2516 ร.อ. ประเสริฐ เรียมศรี นายอำเภอปาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปาย ได้ร่วมทำการอธิษฐานขอพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยความร่วมมือจากเจ้าอาวาสและศรัทธา ได้ตักน้ำออกจากพระเศียรทั้งหมด และใช้สำลีเช็ดจนแห้งสนิท ทำการปิดพระเศียรผูกเชือกประทับตราครั่ง ปิดหน้าต่าง ประตูทุกบาน ห้ามคนเข้าออกกำหนดเวลา 5 วัน เมื่อครบกำหนดได้ทำการเปิดต่อหน้าคณะทำการพิสูจน์ชุดเดิม ผลปรากฏว่ากลับมีน้ำขังอยู่ในพระเศียรของพระพุทธรูป ซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ยิ่ง นับแต่นั้นมาก็มีประชาชนทุกสารทิศได้เข้ามากราบไหว้หลวงพ่ออุ่นเมืองอยู่เสมอ
10.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พัก ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เก็บสัมภาระพร้อมออกนำท่านเดินทาง
ไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง นำท่านเดินทางไป Hillside Coffee House เติม คาเฟอีนกันสักหน่อย รับประกันเรื่องรสชาติของกาแฟ และเครื่องดื่ม รับรองว่าคอกาแฟไม่ผิดหวังแน่นอน
  หลังจากนั้นพาชม สะพานประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปาย จึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”
17.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  ระหว่างทาง แวะซื้อของฝากที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง อิสระอาหารเย็น
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน