ทัวร์เกาหลี Snow lover 9 - 13 DEC 22


ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์เกาหลี Snow lover 9 - 13 DEC 22 ถ่ายรูปกับหิมะขาวโพลน ที่เกาะนามิ เที่ยวสวนสนุกชื่อดัง เอเวอร์แลน ชมพระราชวังเคียงบกกุง ช้อปปิ้งเมียงดงและฮงแด

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


กรุณาเลือกวันเดินทาง


สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ