แนะนำเรื่อง VISA

วีซ่าคืออะไร?

     เคยสงสัยมั้ยค่ะว่าวีซ่าคืออะไร วีซ่ามาจากคำภาษาอังกฤษที่ว่า VISA อันหมายถึงหลักฐานที่เป็นรอยตราประทับอนุญาตให้เข้าประเทศต่างๆ หรือแผ่นกระดาษสติกเกอร์ติด อยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็ยึดการใช้วีซ่าเป็นหลักฐานสำคัญเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเข้าไปอีกประเทศหนึ่ง ประเทศ ก็ต้องต้องมีการไปขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไป เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก็จะได้รับการประทับตราวีซ่า หรือติดเป็นสติกเกอร์ที่เป็นวีซ่าให้ในหนังสือเดินทาง โดยทั่วไปแล้วถึงแม้ว่าการเดินทางระหว่างประเทศ จะต้องขอวีซ่าสำหรับเดินทาง เข้าประเทศ แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศที่ได้ทำข้อตกลงไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกันก็ได้

วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (TOURIST VISA)

     วีซ่าชนิดนี้เป็นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว โดยต้องยื่นคำขอจากนอกประเทศเช่นเดียวกับ NON-IMMIGRANT VISA เมื่อเดินทางเข้าประเทศแล้วจะได้รับอนุญาต ณ ด่านตรวจ ซึ่งมีระยะเวลา 2 เดือน หรือ 60 วัน และขออยู่ต่อได้อีก 30 วัน (เฉพาะบางประเทศ เช่น ประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน ไนจีเรีย โตโกและ ยูกันดา จะขอเลื่อนการเดินทางออกไปได้เพียง 7 วัน เท่านั้น)  วีซ่าประเภทนี้สามารถขออยู่ต่อในระยะยาวได้เช่นกันหากมีความจำเป็น เพราะกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้พิจารณาในการอนุญาตให้อยู่ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี เท่านั้น (ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522) เพียงแต่วีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถ ใช้ขออนุญาตทำงานได้

ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

     มีหลายประเทศที่รัฐบาลไทย ได้มีการตกลงเอาไว้เพื่อให้เดินทางไปมาได้สะดวก และมีอีกหลายประเทศที่สามารถอำนวยความสะดวกให้คนไทยเป็นพิเศษ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 22 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งจะมีกำหนดระยะเวลาในการพักอยู่ในประเทศแตกต่างกันออกไป ดังนี้

ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน

บาห์เรน*, บรูไน*, กัมพูชา, เมียนมาร์

ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

ญี่ปุ่น*

ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

ฮ่องกง, อินโดนีเซีย*, ลาว, มาเก๊า, มองโกเลีย, มาเลเซีย*, มัลดีฟส์*, ฟิลิปปินส์*, รัสเซีย, เซเชลส์*, สิงคโปร์*, แอฟริกาใต้*, ตุรกี*, เวียดนาม,กาตาร์

ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี, เอกวาดอร์*, สาธารณรัฐเกาหลี, เปรู, วานูอาตู*

ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

ปานามา*

ระยะเวลาไม่เกิน 365 วัน

จอร์เจีย

หมายเหตุ

1.* หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้น คือ ประเทศที่คำความตกลงทวิภาคีกับไทย
2. ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
3. เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท
4. ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง จากสหรัญอมเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ http//nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
5. รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง
6. ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงจราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจเข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengaen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัคราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net
7. ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555
8. โคลอมเบียยกเว้นการลงตาให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D ) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย

การขอวีซ่าไปยุโรป

     สำหรับการขอวีซ่าเข้าประเทศในยุโรปนั้น ได้รับการยกเว้น ซึ่งเป็นการทำการตกลงกันของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ในยุโรป เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเดินทางเข้า-ออกระหว่างกัน โดยมีประเทศที่ทำข้อตกลงไม่ต้องขอวีซ่ามีทั้งหมด 26 ประเทศ ซึ่งทั้ง 26 ประเทศ ทำได้ทำการตกลงกันโดยการออกวีซ่าพิเศษชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Schengen Visa (เชงเก้น วีซ่า) เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ในการเดินทางเข้ายุโรป ซึ่งคนไทยก็มีสิทธิ์ขอวีซ่าชนิดนี้ด้วย โดยผู้ที่มี Schengen Visa สามารถเดินทางเข้าประเทศเหล่านี้ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่ากับประเทศอื่น ๆ อีก และสามารถพักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน สำหรับการยื่นขอ Schengen Visa จะต้องไปขอที่สถานฑูตของประเทศที่คุณจะไปอาศัยอยู่นานที่สุด แต่หากไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ ก็ต้องไปขอที่สถานฑูตของประเทศแรกที่จะเดินทางเข้าไป ซึ่งทั้ง 26 ประเทศ ได้แก่

ออสเตรีย (Austria)เบลเยียม (Belgium)
เดนมาร์ก (Denmark)ฟินแลนด์ (Finland)
ฝรั่งเศส (France)เยอรมนี (Germany)
ไอซ์แลนด์ (Iceland)อิตาลี (Italy)
กรีซ (Greece)ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)นอร์เวย์ (Norway)
โปรตุเกส (Portugal)สเปน (Spain)
สวีเดน (Sweden)เอสโตเนีย (Estonia)
ลัตเวีย (Latvia)ลิทัวเนีย (Lithuania)
ฮังการี (Hungary)มอลตา (Malta)
โปแลนด์ (Poland)สโลวีเนีย (Slovenia)
สโลวาเกีย (Slovakia)สาธารณะรัฐเช็ก (Czech Republic)
สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)โมนาโก (Monaco)