ผู้ให้บริการด้านวีซ่าปากีสถานมืออาชีพ

 วิธีการจองบริการวีซ่าออนไลน์

 ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
บริษัท ตลาดทัวร์ จำกัด (TAT : 11/07376)
เลขที่ 189/24 ซ.กรุงเทพกรีฑา7 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
เบอร์ติดต่อ : 064-639-1946

 อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ การจัดส่ง
ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่สถานทูตปากีสถาน 2,500 บาท ฟรี Ems

 ระยะเวลาดำเนินการ
  1. ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการนับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วน
  2. ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 4-5 วันทำการ(ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  3. วันทำการของสถานฑูตปากีสถาน รับยื่นวีซ่า จันทร์ - พฤหัส 09.00 น. - 12.00 น. รับวีซ่า จันทร์ - พฤหัส 14.00 - 15.00 น. วันศุกร์ไม่รับยื่นวีซ่า ไปรับวีซ่าได้อย่างเดียว
  4. แปลเอกสารคิดค่าบริการหน้าละ 300 บาท

 เอกสารที่ต้องนำส่งมาด้วย
  1. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่ยื่น ขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
  2. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว 2 นิ้ว  2 ใบ   ***(ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น***
  3. หลักฐานส่วนตัว
    - สำเนาทะเบียนบ้าน 
    - สำเนาบัตรประชาชน 
    - สำเนาทะเบียนสมรส /ใบหย่า (ถ้ามี) 
    - ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) 
    - กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร
    ** เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ **
  4.หลักฐานการทำงาน 
    - หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท ให้ระบุ ต่ำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน และวันที่กลับมาปฏิบัติงาน(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
    - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน) 
    - กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
    - ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน   
    **อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน**
  5. หลักฐานทางการเงิน
    - STATEMENT หรือสำเนาบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
  6. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  
  7. ใบจองโรงแรม/ที่พัก
  8. แผนการเดินทาง หรือ Itinerary
 หมายเหตุ
  - ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  - ระยะเวลาในการขอพิจารณาวีซ่า นับจากวันนัดสัมภาษณ์ / ยื่นเอกสาร
  - กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน