บริการยื่นวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ เราบริการรวดเร็ว ทันใจ

 วิธีการจองบริการวีซ่าออนไลน์

 ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
บริษัท ตลาดทัวร์ จำกัด (TAT : 11/07376)
เลขที่ 189/24 ซ.กรุงเทพกรีฑา7 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
เบอร์ติดต่อ : 064-639-1946

 อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ การจัดส่ง
ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวที่ศูนย์ฯ VFS 2,500 บาท ฟรี Ems

 ระยะเวลาดำเนินการ
  1. ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 - 5 วันทำการนับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วน
  2. ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 7 - 14 วันทำการ (ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  3. วันทำการของศูนย์ฯ VFS  (อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4)  จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  4. แปลเอกสารคิดค่าบริการหน้าละ 300 บาท

 เอกสารที่ต้องนำส่งมาด้วย
  1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาประวัติการเดินทาง/วีซ่าที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
  2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว เห็นหู และคิ้ว ขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน
  3. หลักฐานการทำงาน
    3.1 จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวันลาพักร้อน ตำแหน่ง และเงินเดือน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
    3.2 หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ
    3.3 จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
  4. หลักฐานการเงิน รายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา
  5. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  7. ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
  8. แผนการเดินทาง
  9. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  10. สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง จะต้องมี สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ ต้องออกโดยอำเภอ
 หมายเหตุ
  - ทางบริษัทจะยื่นเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการทำวีซ่าเมื่อหลักฐานประกอบการยื่นขอทำวีซ่าสมบูรณ์
  - การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรถึงแม้ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
  - กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
  - สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น
  - การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน