บริการดี รวดเร็ว ราคาเป็นกันเอง

 วิธีการจองบริการวีซ่าออนไลน์

 ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
บริษัท ตลาดทัวร์ จำกัด (TAT : 11/07376)
เลขที่ 189/24 ซ.กรุงเทพกรีฑา7 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
เบอร์ติดต่อ : 064-639-1946

 อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ การจัดส่ง
ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวที่ศูนย์ฯ VFS 2,500 บาท ฟรี Ems

 ระยะเวลาดำเนินการ
  1. ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการนับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วน      
  2. ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 7-14 วันทำการ
  3. วันทำการของศูนย์ฯ VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  4. แปลเอกสารคิดค่าบริการหน้าละ 300 บาท

 เอกสารที่ต้องนำส่งมาด้วย
  1. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่ยื่น ขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
  2. รูปถ่ายสี ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเสนส์ทุกประเภท ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ   ***(ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น***
  3. หลักฐานส่วนตัว
    - สำเนาทะเบียนบ้าน 
    - สำเนาบัตรประชาชน 
    - สำเนาทะเบียนสมรส /ใบหย่า (ถ้ามี) 
    - ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) 
    - กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร
   ** เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ **
  4.หลักฐานการทำงาน 
    - หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท ให้ระบุ ต่ำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน และวันที่กลับมาปฏิบัติงาน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
    - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน) 
    - กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
    - ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน   
    **อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน**
  5. หลักฐานทางการเงิน
    - STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี (BANK GUARANTEE) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน
    ***สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน***
  6. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  
  7. ใบจองโรงแรม/ที่พัก
  8. แผนการเดินทาง หรือ Itinerary
  9. ประกันการเดินทาง โดยมีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท หรือ 30,000 ยูโร
 หมายเหตุ
- ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
- คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาใน  การพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้
- ระยะเวลาในการขอพิจารณาวีซ่า นับจากวันนัดสัมภาษณ์/ยื่นเอกสาร
- กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน